Trwa nabór do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości finansowanych przez NBP

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, którzy podczas studiów I stopnia byli stypendystami pomostowymi. Wnioski można składać online do 8 października do godz. 16:00 poprzez stronę: http://www.stypendia-pomostowe.pl/.

 

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają
następujące kryteria:
– byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych,
– realizują stacjonarne studia doktoranckie: w polskiej akademickiej uczelni publicznej lub w instytucie
naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie
naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych
przepisów, albo kształcą się w szkole doktorskiej,
– są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich lub w szkole doktorskiej,
– studiują na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
– kształcą się w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse,
– otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego.

 

Program jest realizowany w formie konkursu. Nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18 000 zł

 

Więcej informacji o stypendiach znajdą Państwo na stronie www oraz w zaproszeniu do składania wniosków.

 

 

Biuro Wymiany Akademickiej
Biblioteka Główna, pok. 107
tel. 81 445 6236 / 81 445 6015