11 maja 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się Sympozjum Naukowe pt. „Żywność w XXI wieku – innowacje czy powrót do tradycji”, które było poświęcone problematyce współczesnej produkcji żywności oraz roli diety w naukach o żywieniu i medycznych. Organizatorem Sympozjum była Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Sympozjum połączone było z Jubileuszem 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Anny Litwińczuk, podsumowującym Jej dotychczasową pracę zawodową (naukową, dydaktyczną i organizacyjną). Profesor Anna Litwińczuk w latach 1997-2021 pełniła funkcję Kierownika Katedry.

Uroczystego otwarcia obrad Sympozjum dokonał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

W ramach Sympozjum wygłoszono 5 referatów wiodących:

  1. Produkcja żywności w świetle współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych – Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  2. Zarządzanie i zapewnianie bezpieczeństwa i jakości żywności – współczesne wyzwania – Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  3. Innowacje w technologii mięsa – Prof. dr hab. Joanna Stadnik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  4. Relatywizm bezpieczeństwa żywności a żywność tradycyjna – Prof. dr hab. Antoni Pluta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  5. Żywienie medyczne w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych – Prof. dr hab. Ewa Poleszak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Podczas sesji e-posterowej przedstawiono ponad 30 doniesień z badań realizowanych w obrębie szerokiej problematyki Sympozjum przez Uczestników z licznych jednostek naukowych w Polsce: Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym.

Zaprezentowane zostały również wyniki badań zrealizowanych przez Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w tym z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Katedry Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego, Katedry Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych), jak również z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego; Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka), oraz z Wydziału Agrobioinżynierii (Katedry Zarządzania i Marketingu; Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin).

Sponsorami Sympozjum byli: Spółdzielnia Mleczarska „Bieluch” w Chełmie, Zakład Mięsny „Jasiołka” w Dukli oraz Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej.

Komitet Naukowy utworzyli: prof. dr hab. Mariusz Florek – przewodniczący, prof. dr hab. Joanna Barłowska, prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. dr hab. Jolanta Król, prof. dr hab. Ewa Poleszak, prof. dr hab. Tadeusz Sikora, prof. dr hab. Joanna Stadnik oraz dr hab. inż. Piotr Skałecki, prof. uczelni.

Komitet Organizacyjny pracował w składzie: dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni – przewodnicząca, dr Anna Teter – sekretarz, dr hab. inż. Piotr Domaradzki, prof. uczelni, dr hab. Monika Kędzierska-Matysek, dr Agnieszka Kaliniak-Dziura, dr Marek Kowalczyk, dr inż. Małgorzata Ryszkowska-Siwko, dr inż. Barbara Topyła oraz dr inż. Małgorzata Dmoch.

fot. Maciej Niedziółka,
Przemysław Jankowski
Aneta Brodziak
Galeria zdjęć
Zobacz