Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie informują o możliwości uzyskania stypendiów Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD przyznawanych  doktorantom i młodym naukowcom reprezentującym różne dziedziny.

Cel naboru:

promocja projektów badawczych w ramach studiów doktoranckich.

Kandydaci:

Doskonale wykwalifikowani doktoranci oraz młodzi naukowcy, którzy uzyskali tytuł magistra lub w wyjątkowych przypadkach licencjat, najpóźniej do czasu rozpoczęcia badań wspieranych przez granty oraz osoby, które uzyskały stopień doktora

  – kandydaci nie powinni ukończyć studiów wcześniej niż sześć lat przed upływem terminu składania wniosków. – osoby z tytułem doktora – maksymalnie cztery lata po doktoracie. – Doktoranci – maksymalnie trzy lata po rozpoczęciu studiów doktoranckich   • Wnioskodawcy, którzy mieszkali w Niemczech dłużej niż 15 miesięcy w terminie składania wniosków, nie są brani pod uwagę. Uwaga:

W przypadku kandydatów z dziedzin medycyny, weterynarii i stomatologii obowiązują inne przepisy [http://www.daad.de/extrainfo].

Kryteria wyboru:   • Osiągnięcia naukowe i czas trwania studiów • Jeśli dotyczy, osiągnięcia naukowe po ukończeniu studiów • Jakość prezentacji projektu badawczego i prac przygotowawczych • Oryginalność, aktualność i trafność projektu • Powody wyboru Niemiec i instytucji goszczącej • Wykonalność i spójność harmonogramu pracy i harmonogramu • Integracja projektu z całością projektu pracy doktorskiej (pod względem treści / czasu), jeśli dotyczy • Znaczenie projektu badawczego i pobytu w Niemczech dla planów akademickich i zawodowych • Dodatkowa wiedza i umiejętności • Zaangażowanie w samorząd akademicki, kwestie polityki szkolnictwa wyższego • Zaangażowanie polityczne, społeczne, kulturowe, rodzinne  

Finansowanie:
– comiesięczne stypendium

– koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i OC

– dodatek mobilnościowy

Przedmiot finansowania i jego realizacja:   Projekt badawczy lub kurs ustawicznego kształcenia naukowego w państwowej lub uznanej przez państwo szkole wyższej albo w pozauniwersyteckim instytucie badawczym w Niemczech, który jest realizowany we współpracy z doradcą akademickim w Niemczech.

Okres finansowania:

• Od jednego miesiąca do maksymalnie sześciu miesięcy

• Dotacja jest nieodnawialna.  

Termin składania wniosków:
16 listopada dla pobytów rozpoczynających się między czerwcem a listopadem następnego roku; 30 kwietnia na stypendia, które rozpoczynają się między grudniem tego samego roku a majem następnego roku

Procedura aplikacji   Proces składania wniosków odbywa się online za pośrednictwem Portalu DAAD. Ogłoszenie dotyczące naboru, regulamin programu, procedury składania wniosku, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na stronie: http://www.daad.pl


Więcej szczegółów:

• [Sekcja strony internetowej DAAD „Studia doktoranckie i badania naukowe”]

• [Witryna internetowa „Badania w Niemczech”]

• [Witryna internetowa „GERiT – niemieckie instytucje badawcze” ]

• [Strona internetowa DAAD „Ważne informacje dla kandydatów na stypendia DAAD”]

Centra informacyjne i doradcze:

Biuro Regionalne Warszawa Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Przedstawicielstwo w Warszawie Ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Polska Tel .: +48 (22) / 39554-00 Faks .: +48 (22) / 39554-07 E-Mail:

W razie pytań prosimy o kontakt:

dr inż. Małgorzata Cegiełko
e-mail:
tel.: + 48 81 445 60 15
Biblioteka Główna, I piętro, pokój 107