Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zakwalifikowało do finansowania dwa projekty Studenckich Kół Naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie złożone na konkurs w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Laureaci zostali wyłonieni spośród 244 Wnioskodawców.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych (działających w ramach uczelni) w realizacji innowacyjnych projektów oraz podniesienie jakości ich działalności, a także usprawnienie mechanizmu transferu do gospodarki technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności.

Wsparcia w realizacji projektów udziela Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich.

Nagrodzone projekty:

– „Wzbogacenie środowiska jako element poprawy dobrostanu przepiórki japońskiej” autorstwa członków Studenckiego Koła Naukowego Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN pełnią: dr hab. Justyna Batkowska prof. uczelni oraz mgr inż. Kamil Drabik z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Prace badawcze będą prowadzone w laboratoriach Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, a także w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman. Koszt dofinansowania wynosi 54 912 zł. Czas realizacji projektu: czerwiec 2021-czerwiec 2022.

Przedmiotem projektu jest analiza możliwości wytworzenia elementów wzbogacenia klatek dla przepiórki japońskiej w aspekcie podnoszenia dobrostanu zwierząt. Celem pracy będzie ocena dobrostanu przepiórki japońskiej utrzymywanej w klatkach z dodatkowymi elementami wyposażenia. Przewidziane elementy wzbogacenia związane są z naturalnym behawiorem tych ptaków (przestrzeń gniazdowa, miejsce do kąpieli piaskowych) czy ich żerowaniem. Ocenie podlegać będą wskaźniki produkcyjne ptaków, parametry hematologiczne i biochemiczne krwi, prowadzone będą również obserwacje zachowania przepiórek zarówno w klatkach, jak i w trakcie testów behawioralnych. Relatywnie niewielkie rozmiary przewidzianych wzbogaceń pozwalają przypuszczać, że uzyskane wyniki wykażą potencjał adaptacyjny w środowisku produkcyjnym.

– „Z alergią przez życie – program edukacyjny dla przedszkolaków”, którego autorami są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków. Opiekę merytoryczną nad działaniami SKN sprawuje dr Małgorzata Kostecka z Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii. Koszt dofinansowania wynosi 69 800 zł. Czas realizacji projektu: czerwiec 2021-czerwiec 2022.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu edukacyjnego dotyczącego alergii i nadwrażliwości pokarmowej, skierowanego do dzieci w wieku 3-6 lat, nauczycieli wychowania przedszkolnego, intendentów i innych pracowników przedszkoli, które są związane z funkcjonowaniem Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie wiedzy rodziców i opiekunów na temat alergii i nietolerancji pokarmowej oraz rozpoznawanie zagrożeń poprzez prawidłową identyfikację żywności zawierającej alergeny i prawidłowe komponowanie zbilansowanej diety. Końcowym etapem będzie zaplanowanie i przeprowadzenie konkursu o tematyce “Z alergią przez życie” skierowanego do wszystkich placówek przedszkolnych województwa lubelskiego, którego celem będzie propagowanie wiedzy na temat alergenów i alergii oraz zwrócenie uwagi na dzieci z alergią pokarmową, które są obecne w grupie rówieśniczej. Ważnym aspektem realizowanego projektu będzie nabywanie przez członków SKN Dietetyków kompetencji potrzebnych do prowadzenia badań naukowych i promocja uzyskanych wyników badań poprzez opublikowanie prac naukowych zrealizowanych podczas projektu.

Gratulujemy zaangażowanym studentom oraz ich opiekunom  i życzymy dalszych sukcesów!

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu “Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”.