W dniu 22.06.2022r. o godzinie 9:00 w Auli AGRO I Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się stacjonarne spotkanie władz uczelni z pracownikami oraz doktorantami spełniającymi kryteria Młodego Naukowca*.

Gospodarzami spotkania są Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk.

Obszar tematyczny spotkania to Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów.

*Definicja młodego naukowca określona w art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655).
Zgodnie z ww. ustawą młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
Do okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.