Sprawozdanie z obrad Walnego Zjazdu Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego

Dnia 28 września 2020 r. w Piątnicy odbyło się sprawozdawczo – wyborcze zebranie członków Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego. Walny Zjazd PZHBB otworzył Prezes Związku dr hab. prof. uczelni Witold Chabuz. Zebranie prowadził  prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.

Prezes Związku przedstawił obecnym Członkom PZHBB sprawozdanie z pracy Zarządu w 2019 roku zwracając szczególną uwagę na różne formy działań na rzecz rozwoju hodowli bydła białogrzbietego i promocję rasy. Na koniec wystąpienia Prezes PZHBB zwrócił się do członków Zjazdu z prośbą o wyrażenie opinii na temat planowanej organizacji uroczystości poświęcenia sztandaru Związku. Następnie głos zabrała dr Wioletta Sawicka-Zugaj przedstawiając najistotniejsze informacje dotyczące aktualnego stanu pogłowia zwierząt, rozmieszczenia gospodarstw oraz zasad wpisu do ksiąg ze szczególnym zwróceniem uwagi na ustabilizowanie cech fenotypowych bydła białogrzbietego. Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami. Przewodniczący zebrania prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk pozytywnie ocenił dotychczasową pracę Zarządu i zawnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium. Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu podjęto Uchwałę zobowiązującą nowo powstały Zarząd do organizacji wydarzeń związanych z poświęceniem sztandaru Związku. Prof. Zygmunt Litwińczuk wyraził swoją opinię i zaproponował organizację ww. uroczystości w roku 2022 w Archikatedrze Lubelskiej. Zebrani Członkowie PZHBB jednogłośnie przyjęli zaproponowany termin i miejsce organizacji poświęcenia sztandaru.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Zarządowi absolutorium zebrani Członkowie Związku wysłuchali wystąpień zaproszonych gości. Jako pierwszy zabrał głos Pan Leszek Hądzlik Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Pan Prezydent przekazał uczestnikom Zjazdu najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania PZHBiPM oraz przedstawił oferowane przez Federację nowoczesne, profesjonalne rozwiązania poprawiające efektywność oceny bydła, m.in. ocenę genomową i Indeks Ekonomiczny. W drugim wystąpieniu Pan Tadeusz Kruszewski z PODR w Szepietowie zaprezentował zasady wsparcia dla hodowców w ramach Działania „Dobrostan Zwierząt”. Następnie Pani Elżbieta Matuszewska Dyrektor ds. Oceny PZHBiPM omówiła zasady prowadzonej oceny wartości użytkowej w zakresie cech produkcji mięsa oraz przedstawiła różne rozwiązania związane zarówno z oceną mięsną jak i mleczną zwierząt, oferowane przez PFHBiPM, pozwalające na usprawnienie pracy hodowców. W ostatnim wystąpieniu zaproszonych gości Pani dr Anna Majewska z Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zwróciła uwagę na aktualne problemy w hodowli bydła, przedstawiła perspektywy dalszej realizacji programów rolnośrodowiskowych w ramach PROW oraz podkreśliła konieczność wytworzenia produktu regionalnego związanego z rasą białogrzbietą.

W kolejnym etapie Walnego Zjazdu w tajnych głosowaniach wybrano Prezesa Związku, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na Prezesa Zarządu Zebranie Członków ponownie wybrało Pana dr hab. prof. uczelni Witolda Chabuza. Do Zarządu Związku zostali wybrani: Wioletta Sawicka-Zugaj (V-ce Prezes), Bogdan Jagiełło, Sławomir Włodarczyk, Janusz Sobczuk, Gertruda Niemiec i Stanisław Falkowski.

W trakcie dyskusji nad sytuacją rolnictwa Prezes Związku wyraził zdecydowany sprzeciw wobec planowanych zmian w Ustawie o ochronie zwierząt. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na skalę strat jakie mogą ponieść hodowcy zwierząt i cały sektor rolny w sytuacji przyjęcia proponowanych zmian. Następnie Walny Zjazd przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt i niektórych innych ustaw (tzw. „Piątki dla zwierząt”).

W trakcie dalszej części spotkania dyskutowano na przyszłością bydła białogrzbietego. Pani Gertruda Niemiec zwróciła uwagę na problemy, które związane są z procedurami wprowadzenia produktu regionalnego na rynek. Prezes Związku Witold Chabuz stwierdził także o konieczności prac nad selekcją genomową oraz wypracowaniem indeksu selekcyjnego opartego głównie o cechy funkcjonalne takie jak: zdrowotność,  odporność na choroby, długowieczność, jakość uzyskiwanych produktów itp.

Następnie Prezes Związku zgłosił wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Członka Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego” Panu Profesorowi Zygmuntowi Litwińczukowi. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Na zakończenie Walnego Zjazdu Członków Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego Prezes Zarządu podziękował zebranym za przybycie i uczestnictwo w dyskusjach.