mgr Mikołaj Feculak
Promotor: dr hab. Izabeli Jośko prof. uczelni
Dyscyplina: Rolnictwo i ogrodnictwo

Znaczenie chemicznych i biologicznych transformacji nanocząstek dla ich oddziaływania z nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami i ich rozprzestrzeniania w środowisku

W związku z intensywnym rozwojem nanotechnologii oraz wzrostem wykorzystania nano-produktów, nanocząstki (ENPs) coraz częściej identyfikowane są jako jedne z zanieczyszczeń środowiska. ENPs trafiając do środowiska, mogą podlegać różnym przemianom, które wpływają na ich właściwości fizykochemiczne (tempo rozpuszczania, chemizm powierzchni), które następnie mogą determinować ich zachowanie w środowisku oraz wpływ na organizmy żywe. Ponadto inne nowo pojawiąjące się zanieczyszczenia (ECs) występujące w środowisku m.in. antybiotyki (ABXs) oraz geny oporności na antybiotyki (ARGs) mogą wchodzić w interakcje z ENPs, co niesie nieznane ryzyko dla ich rozprzestrzeniania i toksyczności. Dlatego ważne jest ustalenie mechanizmów oddziaływania ENPs z ECs oraz roli transformacji ENPs na trwałość i charakter tych interakcji. W tym celu przeprowadzone zostaną transformacje nieorganicznych ENPs (ZnO, Cu) polegające na zmianach ich specjacji i tworzeniu tzw. biokorony na powierzchni ENPs, a następnie ocenie zostanie poddany wpływ tych przemian na właściwości sorpcyjne ENPs względem ECs w kontekście ryzyka transmisji tych zanieczyszczeń oraz skutków ich współwystępowania w środowisku. Posłuży to weryfikacji hipotez zakładających, że rodzaj i stopień transformacji ENPs determinują ich zachowanie w środowisku, w tym ich właściwości sorpcyjne względem ECs oraz potencjał do ich rozprzestrzeniania. Wyniki zaplanowanych badań będą stanowić cenny wkład w dotychczasową wiedzę na temat transformacji ENPs w środowisku i i ich znaczenia dla długotrwałej obecności ENPs w środowisku.