W dniach 6-9 września 2021 roku w przepięknych wnętrzach i otoczeniu pałacu Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się II Konferencja naukowo- szkoleniowa: Parazytozy zwierząt—aktualne zagrożenia—nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

Galeria zdjęć
Zobacz

Pierwsza edycja tego wydarzenia naukowego odbyła się w tym samym miejscu w 2017 roku i została przyjęta przez jego uczestników z dużym uznaniem i licznymi zapytaniami o kolejne spotkania. Trudności związane ze wskazaniem odpowiedniego dla większości zainteresowanych terminu, a szczególnie obostrzenia epidemiologiczne ostatnich lat spowodowały, że dopiero po 4 latach II edycja tej konferencji mogła dojść do skutku.

Organizatorami konferencji byli: Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych działający w ramach Katedry Parazytologii i Chorób Ryb, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; Muzeum Rolnictwa im Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu; Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących – ESCCAP Polska; Polskie Towarzystwo Parazytologiczne; Biebrzański Park Narodowy.

Konferencja miała na celu prezentację najnowszych osiągnięć parazytologii weterynaryjnej w Polsce i krajach sąsiednich oraz ich popularyzację w celu praktycznego wykorzystania efektów badań.

W związku z upływającą w bieżącym roku 130 rocznicą urodzin twórcy polskiej szkoły parazytologicznej prof. dr hab. dr h. c. multi Witolda Stefańskiego, pamięci tego wielkiego naukowca i organizatora nauki a także wybitnym profesorom z ośrodka lubelskiego śp. prof. dr hab. Jerzemu Lechowi Gundłachowi, śp. prof. dr hab. Andrzejowi Bernardowi Sadzikowskiemu oraz śp. prof. dr hab. Krzysztofowi Kostro dedykowano to wydarzenie naukowe.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najlepszych ośrodków badawczych w kraju i za granicą, liczna grupa zaproszonych i gości oraz zainteresowani problematyką parazytologiczną, wiodący praktykujący lekarze weterynarii. Zostali oni uhonorowani przyznaniem 30 punktów edukacyjnych przez Radę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W trakcie czterech dni obrad z wybranych sesji naukowych, spotkań kuluarowych, w których odbywały się prezentacje plakatów oraz imprez towarzyszących skorzystało ponad 150 osób.

Konferencja rozpoczęła się 6 września 2021 r. od powitania wszystkich uczestników wraz z grupą gości przez organizatorów tego wydarzenia: dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu mgr Dorotę Łapiak oraz kierownika Katedry Parazytologii i Chorób Ryb Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka.

Następnie wykład inauguracyjny pt. Wspomnienie o profesorze Witoldzie Stefańskim w 130 rocznicę urodzin i 60. rocznicę nadania tytułu doktora honoris causa SGGW w Warszawie wygłosił prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński.

Program konferencji obejmował odrębne sesje naukowe poświęcone parazytozom określonych gatunków zwierząt oraz zoonozom pasożytniczym w kontekście ich zwalczania. W trakcie konferencji przeprowadzono 8 sesji naukowych w tym jedna wyjazdowa w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wygłoszono 42 wykłady o tematyce parazytologicznej bazującej na pracach naukowych 129 autorów doniesień konferencyjnych. Autorzy reprezentowali 49 różnych jednostek naukowych z kraju i zagranicy oraz 14 innych jednostek, w tym laboratoryjnych i usługowo-leczniczych.

Szczególnymi Gośćmi Konferencji byli wybitni parazytolodzy z krajów sąsiednich w tym prof. Georg von Samson-Himmelstjerna dyrektor Instytutu Parazytologii Uniwersytetu w Berlinie, Prof. Hubertus Herzberg z Instytutu Parazytologii Uniwersytetu w Zurichu , Prof. Vitalii Kharchenko dyrektor Instytutu Zoologii I. I. Schmalhausen w Kijowie oraz prof. Martina Miterpakowa, prof. Zuzana Hurnikowa i prof. Daniela Antolowa z Instytutu Parazytologii z Koszic. Uczestnicy Konferencji szczególnie wysoko ocenili jej poziom naukowy, a także możliwość osobistego poznania się i wymiany informacji w trakcie codziennych spotkań integracyjnych organizowanych po zakończonych obradach konferencyjnych.

Ciekawym wydarzeniem była także sesja wyjazdowa w Biebrzańskim Parku Narodowym poświęcona parazytozom zwierząt wolnożyjących, połączona ze zwiedzaniem Parku Narodowego. W działania te włączono także element patriotyczny, składając wieniec i zapalając znicze na grobach „Bohaterów Wizny” z 1939 roku w Górze Strękowej. Wszyscy Uczestnicy Konferencji zauroczeni podlaską gościnnością, a także pięknem Muzeum Rolnictwa i Weterynarii oraz Skansenu Budownictwa Podlaskiego skąpanym we wrześniowym słońcu, wyjechali z Ciechanowca z postanowieniem rychłego powrotu nie tylko na kolejne edycje Konferencji Parazytologicznej.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, uczestnikom konferencji, zaproszonym gościom, członkom komitetów organizacyjnego i naukowego za ich zaangażowanie, które przyczyniło się do sukcesu tego wydarzenia naukowego. Szczególne podziękowania kierowane są na ręce JM Rektorów UP w Lublinie: prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka i prof. dr hab. dr h.c. multi Mariana Wesołowskiego, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszuli Kosior-Korzeckiej, prof. uczelni, JM Rektora SGGW prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierza Klucińskiego, Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie prof. dr hab. Marcie Kankofer za ich obecność, która przyczyniła się do podwyższenia rangi tego wydarzenia. Podziękowania skierowane są także do Dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu mgr Doroty Łapiak, mgr Anny Wiśniewskiej oraz całej Kadry tej jednostki kultury za wyjątkową gościnność i wszelką pomoc w przeprowadzeniu konferencji w tak czarującym miejscu.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach grantu “Doskonała Nauka” organizowanym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Kierownik Katedry Parazytologii i Chorób Ryb
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie
prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Fot. Artur Warchala, Bogdan Krawczuk