Od 1 sierpnia 2023 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi rekrutację do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 w dyscyplinach naukowych:

 1. rolnictwo i ogrodnictwo,
 2. technologia żywności i żywienia,
 3. weterynaria,
 4. zootechnika i rybactwo,
 5. nauki biologiczne,
 6. inżynieria mechaniczna,
 7. inżynieria środowisko górnictwo i energetyka.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały nr 35/2022-2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 Senatu UP w Lublinie §12 „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat przygotowanego projektu badawczego – w skali 0-5 pkt.;
 • prezentację tematyki badawczej w języku angielskim dodatkowo 0-5 pkt.;
 • dotychczasową aktywność naukową Kandydata – w skali 0-10 pkt.;
 • dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w procesie kształcenia na studiach – (liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen).

Maksymalna ocena w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 25 pkt.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) kompletu dokumentów zgodnie z § 7 „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, oraz w oparciu o wzory dokumentów określone w dokumencie Zarządzenie 53/2023 z dnia 14.04.2023r. JM Rektora UP w Lublinie, na podstawie których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne.

REJESTRACJA ONLINE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UP W LUBLINIE 
Zobacz

Uwaga: w systemie IRK należy zamieścić podpisane skany wszystkich dokumentów zapisane w formacie pdf (w terminie do 08 września 2023 r. – kandydaci do rekrutacji regularnej oraz uzupełniającej). Oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie do JM Rektora o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, ze wskazaniem dyscypliny naukowej, która jest przedmiotem zainteresowania kandydata. UWAGA! Podanie należy kierować do JM Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

2. CV kandydata.

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów, a jeżeli kandydat nie posiada dyplomu– zaświadczenie o ukończeniu studiów, wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów (odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia). Uwaga! Możliwość złożenia zaświadczenia dotyczy tylko kandydatów, którzy ukończyli studia w roku 2023, absolwentów z poprzednich lat obowiązuje złożenie odpisu dyplomu.

4. Wykaz ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów (w przypadku studiów dwustopniowych odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) potwierdzony przez dziekana wydziału, na którym kandydat uzyskał dyplom.

5. Kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej
, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – formularz do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub
– ze strony strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 7

6. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz realizacji badań w określonej dyscyplinie naukowej, na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię. Kandydat pobiera skierowanie na badanie lekarskie z systemu elektronicznej rekrutacji, a składa zaświadczenie lekarskie – druk skierowania dostępny po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą złożyć dodatkowo: potwierdzoną przez lekarza informację o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

7. Informacja o aktywności naukowej kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie – formularz do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub
– ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 2
oraz
dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową
, w szczególności dorobek publikacyjny i udział w projektach badawczych oraz udział w konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych (w systemie elektronicznej rekrutacji należy zamieścić skan dokumentów potwierdzających aktywność naukową kandydata- zapisany w formacie pdf).

8. Opis zainteresowań naukowych kandydata w kontekście planowanych badań – opis wstępnej propozycji projektu badawczego;
a) tytuł projektu,
b) cel prowadzonych badań, uwzględniający: problem naukowy, który kandydat zamierza rozwiązać,
c) zakładane hipotezy badawcze,
d) spodziewany efekt końcowy,
e) stan wiedzy i przesłanki skłaniające kandydata do podjęcia się rozwiązania postawionego problemu,
f) wkład, jaki wniesie rozwiązanie problemu do dorobku dyscypliny naukowej,
g) koncepcję i plan badań,
h) proponowane metody badawcze 

♦ formularz do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub
– ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 1

9. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) – skany certyfikatu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej – formularz oświadczenia do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub
– ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 5

10. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości wykonania w jednostce organizacyjnej obowiązkowej praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia – formularz do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub
– ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 4

11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej – formularz do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub
– ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 6

12. Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej – formularz do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub
– ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 9

13. Kwestionariusz kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej. Potencjalny promotor rozprawy doktorskiej składa dokument zawierający następujące dane:
1) informacje o pełnieniu funkcji promotora;
2) wstępną akceptacją odnośnie możliwości sprawowania opieki promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w danej dyscyplinie, tematyce badawczej i w określonej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu;
3) wykaz najważniejszych publikacjach z ostatnich 5 lat;
4) zestawienie wskaźników bibliometrycznych;
5) wykaz projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach, w których był kierownikiem lub uczestniczył jako wykonawca;
6) wykaz zakończonych i wszczętych przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora w okresie ostatnich 5 lat
– formularz kwestionariusza kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub
– ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 3

14. Oświadczenie kandydata o potrzebie lub braku potrzeby powołania promotora pomocniczego do opracowania rozprawy doktorskiej – formularz oświadczenia do pobrania:

– po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruku lub
– ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ zakładka Wzory dokumentów – załącznik nr 8

15. Zaświadczenie o zatrudnieniu (wyłącznie dla kandydatów w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy)

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znajdują się na podstronie dotyczącej rekrutacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz filmy, w których przybliżamy działania Szkoły Doktorskiej. 

Kontakt:

dr inż. Małgorzata Wysocka
ul. Akademicka 13, pok. 471
tel. 81 445 66 80
20-950 Lublin