Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Do udziału w naborze zapraszamy studentów i studentki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty;
 • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2;
 • posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki;
 • w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

Ponadto, studenci zobowiązani są do przekazania informacji dotyczącej ich sytuacji, np. statusu na rynku pracy, po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w “Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027”.

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • 80 000,00 zł finansowania dla projektów realizowanych przez 1 studentkę/studenta,
 • 500 000,00 zł finansowania dla projektów realizowanych przez zespół studentek lub studentów,
 • zaplanowane w projekcie działania muszą być zrealizowane i rozliczone do 31.12.2025 r. i nie mogą trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Termin aplikowania do konkursu: Komplet wypełnionych dokumentów  należy przesłać na adres w terminie do 12.06.2024 r.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • Ofertę
 • Kosztorys
 • CV studenta/studentki (dotyczy każdego członka zespołu projektowego)
 • Dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego) (dotyczy każdego członka zespołu projektowego)


Przed rozpoczęciem wypełniania oferty prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Ocena dokumentacji nastąpi na podstawie kryteriów:

 • formalnych:
  1. złożenie kompletnego wniosku w terminie oraz w sposób wskazany w ogłoszeniu o rekrutacji,
 • merytorycznych:
  1. zgodność projektu z celami konkursu,
  2. aktywność studentki/studentki lub zespołu studenckiego w ramach działań realizowanych na Uczelni.

Wnioski zostaną ocenione przez Komisję Uczelnianą.

Lista osób/zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie ogłoszona w terminie do 19.06.2024 r. na stronie Działu Nauki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Nauki:
Paweł Litwińczuk: tel. 81 445 65 99,