Rekrutacja cudzoziemcy

Cudzoziemcy aplikujący do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2021/2022
W systemie rejestracji on-line IRK cudzoziemcy rejestrują się w języku angielskim (w tym załączają wszystkie uzupełnione dokumenty w języku angielskim).
Kandydaci posiadający Kartę Polaka, a nieposiadający obywatelstwa polskiego rejestrują się wybierając opcje cudzoziemiec.

 

Cudzoziemiec do dokumentów musi załączyć skan jednego wybranego dokumentu tożsamości:
• paszport
• karta pobytu
• polski dokument podróży dla cudzoziemca
• polski dokument tożsamości cudzoziemca
• tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca

 

Cudzoziemiec posiadający znajomość języka polskiego również musi zamieścić wszystkie dokumenty w języku angielskim, jednak w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej będzie mógł zdeklarować chęć kształcenia w języku polskim.