Szanowni Państwo,

zgodnie z REGULAMINEM SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE https://up.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-Szkoly-Doktorskiej-tekst-ujednolicony-1.04.2021.pdf

§ 15

1.Doktorant ma prawo do przerw wypoczynkowych i urlopów. 

2. Przerwy wypoczynkowe w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć. Przerwy wypoczynkowej udziela Dyrektor Szkoły Doktorskiej na wniosek doktoranta, po uzgodnieniu z promotorem lub promotorami oraz kierownikiem jednostki organizacyjnej. Przerwy wypoczynkowe rejestrowane są przez Biuro Szkoły Doktorskiej.