Projekt Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki z dofinansowaniem MEiN

flaga i godło Polski

Miło nam poinformować, że projekt “Bezpieczne postępowanie na wypadek pożaru w gospodarstwach hodowlanych” z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w Lublinie uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 1 595 000,00 zł.

Projekt ma na celu poprawę wiedzy (świadomości) rolników, zwłaszcza hodowców zwierząt w zakresie postępowania w sytuacjach pożarowych w gospodarstwach rolnych. Jest to ważne ze względu na zagrożenia, jakie stanowią pożary, zarówno dla zwierząt, jak i ludzi oraz mienia na terenach gospodarstw.

Projekt rozpoczyna się od dokładnej analizy obecnej wiedzy hodowców zwierząt i rolników na temat postępowania w przypadku pożaru w gospodarstwach hodowlanych. Planowane badania pozwolą określić newralgiczne obszary wymagające wsparcia.

W oparciu o analizę identyfikowanych zagrożeń w gospodarstwach i proces ankietyzacji, zostaną utworzone odpowiednio dostosowane do potrzeb hodowców zwierząt szkolenia. Szkolenia obejmują tematy związane zarówno z przygotowaniem gospodarstwa na wypadek pożaru, postępowaniem w trakcie pożaru, udzielaniem pomocy przedmedycznej oraz przedweterynaryjnej. Działania te będą prowadzone poprzez współpracę z jednostkami zewnętrznymi, w tym: strażą pożarną, ratownikami przedmedycznymi, lekarzami weterynarii.

Projekt zakłada opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru w formie dostępnej także dla osób niewidomych i słabo widzących, w tym tablic tyflograficznych zawierających szczegółowe informacje dotyczące przygotowania gospodarstwa na wypadek pożaru.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek Kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska.

logo wydziału, UP w Lublinie oraz MinisterstwaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II” w obszarach Nauka dla innowacyjności oraz Doskonałość naukowa, umowa nr NdS-II/SP/0595/2024/01 z dnia 15.02.2024 r.