Projekt Szkoły Doktorskiej z dofinansowaniem NAWA STER!

Informujemy, że projekt  „Actions towards the internationalization of the Doctoral School of the University of Life Sciences in Lublin” przygotowany przez Szkołę Doktorską otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 985 410 PLN z programu NAWA STER.

Celem głównym złożonego projektu jest systemowe budowanie potencjału Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie umiędzynarodowienia. Jego podstawę stanowić będą wyjazdy zagraniczne doktorantów, kadry dydaktycznej i zarządzającej oraz przyjazdy doktorantów i kadry dydaktycznej z uczelni zagranicznych.

Kadra dydaktyczna Szkoły planuje realizację:

  • krótkoterminowych mobilności dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach kształcących doktorantów
  • stworzenie „Szkoły Mistrzów”, złożonej z wykładowców uniwersytetów zagranicznych
  • interdyscyplinarnych warsztatów międzynarodowych dla doktorantów dotyczących m.in. stosowania nowoczesnych i atrakcyjnych metod dydaktycznych w procesie kształcenia

Jest to tylko część działań zaplanowanych w projekcie, którego implementacja przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie jako doskonałego partnera do wspólnego prowadzenia badań naukowych.

Projekt będzie realizowany przez 3 lata i rozpocznie się 1 stycznia 2024 r.

Wyniki konkursu opublikowane zostały na stronie NAWA.

Gratulujemy sukcesu!

Projekt został opracowany przy wsparciu Biura Projektów Międzynarodowych.