Program Weave – międzynarodowa współpraca finansowana przez NCN

Program Weave, uruchomiony na początku 2021 r., opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. 

 

Konkurs skierowany jest do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii-Flandrii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich.  

 

Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Projekt musi opierać się na ścisłej współpracy i być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne. 

 

Wnioski Weave-UNISONO są składne do NCN przez zespoły polskie, uczestniczące w międzynarodowych konsorcjach, w których rolę Koordynatora pełni zagraniczny partner. Jeżeli to polski zespół obejmuje rolę Koordynatora międzynarodowego konsorcjum, to wówczas wniosek do NCN należy złożyć w konkursie OPUS LAP (nabór do 15 grudnia 2022r.). 

 

Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w sekcji „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Narodowego Centrum Nauki. 

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().