Program Visegrad Fellowship – krótkoterminowe stypendia zagraniczne

Program Visegrad Fellowship oferuje finansowanie indywidualnych pobytów krótkoterminowych dla naukowców, wykładowców i badaczy z krajów V4 (obywateli Czech, Węgier, Polski lub Słowacji) w krajach V4 innych niż te, których są obywatelami.

 

Stypendia są przyznawane na okres od 2 do 10 tygodni, podczas którego dany stypendysta z kraju V4 ma przeprowadzić (lub uczestniczyć w) określony projekt badawczy, prowadzić wykład(y) lub seminaria na poziomie szkolnictwa wyższego, bądź też studiować lub analizować określone zbiory materiałów pisemnych lub innych dostępnych w publicznym archiwum lub bibliotece. Kraj, którego obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania posiada stypendysta, musi być inny niż kraj instytucji przyjmującej.

 

Wsparcie wypłacane jest w formie zryczałtowanego stypendium w wysokości 500 euro/tydzień wypłacanego w dwóch ratach (odpowiednio 80% i 20%)

 

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są za pośrednictwem systemu My Visegrad nieprzerwanie przez cały rok w dwóch okresach – od stycznia do czerwca oraz od sierpnia do listopada i powinny zawierać następujące przesłane dokumenty napisane w języku angielskim:

  • Skan ważnego dokumentu tożsamości
  • Skan dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie
  • List zapraszający podpisany/pieczętowany przez instytucję przyjmującą, określający dokładny czas trwania stypendium, jego konkretny charakter i planowane rezultaty
  • List polecający wystawiony przez instytucję stowarzyszoną (macierzystą) kandydata lub przez odpowiedniego eksperta (dla kandydatów niezrzeszonych).

Każdy kandydat może złożyć tylko jeden formularz wniosku w danym terminie

 

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Programu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).