2 listopada 2021 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich zamieszkujących na terenie Gminy Lublin.

 • Stypendium naukowe może być przyznane studentowi zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria

  1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych;
  2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i działalność naukową, która może wnieść wkład w rozwój nauki, w szczególności jeśli efekty wyżej wymienionej działalności mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina;
  3. w terminie określonym przez uczelnie zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia;
  4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,50;
  5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych.
 • Stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria

  1. jest doktorantem stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej;
  2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i działalność naukową, która może wnieść wkład w rozwój nauki, w szczególności jeśli efekty wyżej wymienionej działalności mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina;
  3. w terminie określonym przez uczelnie zaliczył, co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej;
  4. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku opublikował publikacje naukowe, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów określone zgodnie z wykazami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obowiązującymi w roku wydania publikacji;
  5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych.

Stypendium może być przyznane wyłącznie temu studentowi lub doktorantowi, dla którego miejscem zamieszkania jest Miasto Lublin.

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);
 • jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów doktoranckich.
Więcej informacji, formularz wniosku, klauzula informacyjna dostępna na stronie miasta Lublin (zakładka "Program stypendialny dla studentów i doktorantów")
Zobacz