Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do programu skierowanego do naukowców z Ukrainy.

Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:

  • posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
  • przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Zatrudnienie naukowca należy zaplanować na okres 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 tys. zł (obejmuje pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także inne elementy wynagrodzenia finansowanego przez dany podmiot). Dodatkowo, można zaplanować środki finansowe na badania naukowe w wysokości nieprzekraczającej 30 tys. zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej NCN.

Termin składania wniosków: nabór w programie rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu wstrzymania naboru przez dyrektora NCN, o czym wnioskodawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez komunikat na stronie internetowej NCN.

Dodatkowe informacje na stronie NCN – ПРОДОВЖЕНННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПОЛЬЩІ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ З УКРАЇНИ.

Osoba do kontaktu:
Mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska
Tel. 081 445 69 70
e-mail: