← Poczet Rektorów

Prof. dr Marian Chomiak (1965–1968)

Prof. dr Marian Włodzimierz Chomiak (18 grudnia 1912 – 23 grudnia 1976). Urodził się w Nadolcach k. Hrubieszowa. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim najpierw leśnictwo (1932), później (1933–1938) weterynarię. Podczas studiów zainteresował się anatomią. Wyróżniającemu się studentowi znany anatom prof. Roman Poplewski zaproponował przyjęcie stanowiska demonstratora w kierowanym przez siebie Zakładzie Anatomii Zwierząt.

Po wojnie jako jeden z pierwszych rozpoczął pracę w nowo utworzonym UMCS. W listopadzie 1944 r. otrzymał nominację na st. asyst. w Katedrze Anatomii Zwierząt. W 1946 r. uzyskał stopień naukowy dr. wet. na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie. Od 1948 r. pełnił funkcję zast. prof., obejmując kierownictwo w Katedrze Anatomii Zwierząt.

Prof. zw., prodziekan (1951–1953), dziekan Wydziału Weterynaryjnego (1953–1955), prorektor (1955–1962), rektor lubelskiej AR (1965–1968), wieloletni dyrektor Instytutu Anatomii Zwierząt, twórca lubelskiej szkoły neuroanatomów weterynaryjnych.

Opublikował ponad 60 prac badawczych. Są to badania nad mikroskopową budową ośrodkowego układu nerwowego zwierząt domowych. Badał różnice gatunkowe w budowie układu nerwowego, wyjaśniał współzależność między stopniem rozwoju jądra nerwowego a budową i zakresem czynności unerwionego narządu. Prowadził badania eksperymentalne nad położeniem i przebiegiem dróg nerwowych wstępujących i zstępujących rdzenia kręgowego. Autor lub współautor wielu skryptów i podręczników.

Promotor 10 doktorów i opiekun 5 przewodów habilitacyjnych. Kilku jego uczniów kieruje katedrami anatomii zwierząt w kraju. Członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, wiceprzew. Wydziału II Nauk Biologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, czł. Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Pol. Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Rady Nauk. czasopisma Światowego Towarzystwa Anatomów Weterynaryjnych Zentralblatt für Veterinärmedizin, Reihe C, Anatomia Histologia Embriologia (od 1972), czł. Kom. Red. organu Polskiego Towarzystwa Anatomów Folia Morphologica.

Odznaczenia: m.in. Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jego zasługi dla Wydziału Wet. i AR społeczność akademicka upamiętniła tablicą umieszczoną w gmachu Collegium Veterinarium przy ul. Akademickiej 12.