Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk z Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki został członkiem zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

28 października 2021 . odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu. W związku z tym, że kadencja obecnego zespołu upływa 31 grudnia 2021 r., powołano jego nowy skład. Znalazło się w nim 48 osób, przedstawicieli uczelni z całego kraju. 

Podczas posiedzenia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek pogratulował członkom Zespołu i zwrócił się z prośbą o zaangażowanie w prace dotyczące oceniania wniosków o przyznanie stypendiów.

Materiały i fot. MEiN