← Poczet Rektorów

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński (2002–2005), (2005–2008)

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński urodził się 27 października 1947 r. w Lublinie. Mgr chemii na Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. UMCS (1971), dr nauk technicznych z zakresu technologii żywności (AR w Poznaniu,  1978), dr hab. nauk technicznych z zakresu technologii żywności (AR w Poznaniu, 1986), prof. nauk rolniczych (1995).

Prodziekan Wydz. Rolniczego  AR w Lublinie (1990–1996), kier. Katedry Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa , a następnie Katedry Biotechnologii, Towaroznawstwa i Żywienia Człowieka ( 1992 – 2018), prorektor ds. studenckich i dydaktyki (1996–2002), rektor AR i UP w Lublinie (2002–2008).

 Autor 294 publikacji naukowych, w tym 143 oryginalnych prac twórczych , promotor w 21  przewodach doktorskich. Łącznie wykonał   156 recenzji  w tym ; 4 recenzje na tytuł doktora honoris causa,  22 recenzje dorobku na tytuł naukowego profesora na zlecenie rad wydziałów,  38 opinii dotyczących wniosków  o nadanie tytułu naukowego profesora na zlecenie CK, 20 recenzji dorobku kandydatów ubiegających się o stopień naukowy doktora habilitowanego, 66 recenzji rozpraw doktorskich i innych.  Ponadto był 120-krotnie przewodniczącym komisji habilitacyjnych w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Jako prodziekan opracował i wdrożył program nowego kierunku nauczania – technologia żywności i żywienie człowieka. Jest też autorem lub współautorem programu dwóch innych kierunków nauczania: biotechnologia oraz towaroznawstwo.

Pełniąc  funkcje rektora Uczelni był inicjatorem powołania Wydziału Nauk o Żywności, który rozpoczął działalność z dniem 1.01.2006. W tym okresie  walnie przyczynił się do budowy i wyposażenia obiektów; budynku naukowo-dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, Wiwarium dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a także opracowania koncepcji i pozyskania funduszy na wyposażenie w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą Centralnego Laboratorium Aparaturowego oraz budowę Centrum Innowacyjnego Nowych. Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

W latach 2005-2008 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych KRASP. W 2007 r. otrzymał godność doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie,  w 2015 r. godność doktora honoris Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i w 2020 r. dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Od 2007 roku jest prezesem Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego. W latach  2011 – 2020  był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a w latach   1993-2020   członkiem  Komitetu Nauk o Żywności PAN. W 1993 roku  został także członkiem Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN. Był współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, który powstał w 1992 roku. Za działalność na rzecz PTTŻ został odznaczony Złotą Odznaką PTTŻ w 2004 roku, a od 2019 r. jest  honorowym członkiem PTTŻ.  W latach  2012-2017  pełnił funkcje  przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.

Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami I Stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2002-08 oraz w 2017 r. za całokształt osiągnięć, papieskim Medalem  Pro Ecclesia et Pontifice,  Medalem Lumen Mundi, odznaczeniami Akademickiego Związku Sportowego, w tym jest  honorowym członkiem AZS. Ponadto, był  wyróżniony  nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za działalność w sporcie akademickim za 2018 r. oraz nagrodami  JM Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie.