Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Paweł Sobczak, Kierownik Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych Wydziału Inżynierii Produkcji został powołany do zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” działającego przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Do zadań zespołu należy m.in.:

  1. ocena wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach programu “Doktorat wdrożeniowy” oraz przedstawienie ministrowi listy rankingowej wniosków wraz z informacją o liczbie doktorantów, którzy mogą zostać przyjęci do szkoły doktorskiej w ramach tego programu, i wysokości środków finansowych w podziale na lata akademickie wraz z uzasadnieniem;
  2. ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań oraz przedstawienie ministrowi wyników tej oceny wraz z propozycją przyjęcia albo odmowy ich przyjęcia i uzasadnieniem.

 

Serdecznie gratulujemy!