Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. Katarzyna Ognik została Laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działalności naukowej.

19 lutego obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. To święto ustanowione w celu uznania dokonań polskich naukowców, ich dążenia do poznania prawdy i przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom. Jego data jest związana z przypadającą w tym dniu rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

Z tej okazji odbyła się uroczysta Gala Nauki Polskiej z udziałem ministra Przemysława Czarnka oraz laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagród Prezesa Rady Ministrów.

Naukowcy i badacze zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik Nagrodę indywidualną otrzymała za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik pracuje w Katedrze Biochemii i Toksykologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Katedry oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Sumaryczna punktacja za opublikowane prace twórcze zgodnie z kategoryzacją czasopism wg MNiE wynosi 10231 pkt., a sumaryczny Impact Factor wynosi 261,85, natomiast h-index = 16.

Jest specjalistką z zakresu biochemii i immunologii zwierząt. Ponadto jest naukowcem rozpoznawalnym w kraju i na świecie, na co wskazuje fakt, że w 2020 i 2021 roku znalazła się na liście rankingowej TOP 2% najlepiej cytowanych naukowców na świecie. Ranking obejmował naukowców, których publikacje były najczęściej cytowane przez innych autorów w 2019 i 2020 roku, a opracowany został przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. Pani Profesor zawsze podkreśla, że twórcza aktywność badawcza wymaga współpracy naukowców zarówno z kraju jak i ze świata, bowiem pozwala ona na wymianę myśli naukowych i doświadczeń. Profesor Katarzyna Ognik od wielu lat ściśle współpracuje z wybitnymi naukowcami z Katedry Drobiarstwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie oraz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Obecnie z wymienionymi podmiotami realizuje w konsorcjum trzy projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Istotne znaczenie w działalności naukowej prof. dr hab. Katarzyna Ognik stanowią wieloletnie badania dotyczące oceny oddziaływania nanocząstek różnych metali (Ag, Au, Cu, Zn, Mn, Cr) na odpowiedź biologiczną organizmu (reakcje metabolizmu, status immunologiczny i oksydoredukcyjny oraz zmiany epigenetyczne). Profesor dr hab. Katarzyna Ognik uwzględniając fakt, że nanotechnologia może zrewolucjonizować większość dziedzin życia, z którymi styka się współczesne społeczeństwo uważa, że wiedza na temat zachowania się nanomateriałów w organizmie żywym czy też w środowisku jest wciąż niewielka. Szeroko zakrojone badania biochemiczno-immunologiczne na indykach, kurczętach brojlerach oraz zwierzętach laboratoryjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych i wysokospecjalistycznych technik badawczych pozwoliły na ustalenie, że nanocząsteczki metali mogą wykazywać działanie toksyczne i nie powinny być alternatywą dla powszechnie stosowanych form tych pierwiastków w dietach zwierząt a tym bardziej ludzi.

Gala z okazji Dnia Nauki Polskiej - Youtube
Zobacz

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Gala z okazji Dnia Nauki Polskiej z udziałem ministra Przemysława Czarnka (gov.pl)
Zobacz
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki (gov.pl)
Zobacz
Fot. Maciej Niedziółka (1)
gov.pl (2), (3)