Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. Joanna Barłowska została powołana, na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r., w skład Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „Rozwój czasopism naukowych”.

W skład Zespołu weszły 23 osoby reprezentujące różne dziedziny naukowe.

Przedmiotem programu „Rozwój czasopism naukowych” jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym. Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Do zadań Zespołu należy ocena merytoryczna wniosków złożonych w programie „Rozwój czasopism naukowych”, opiniowanie zastrzeżeń, ocena raportów z wykorzystania środków finansowych. To tylko niektóre zadania, jakie stoją przed zespołem. Jego członkowie będą się zajmowali również opiniowaniem wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu. 

Link do informacji zamieszczonej na stronie MEiN
Zobacz