Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik z Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii została prezesem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności na kadencję 2022-2025.

Wyboru dokonało Walne Zebranie Delegatów, stanowiące najwyższą Władzę Towarzystwa, które odbyło się 9 grudnia 2021 r. w Warszawie.

Członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTTŻ został dr hab. inż. Dariusz Stasiak prof. uczelni, który będzie pełnił funkcję Sekretarza. Dr hab. inż. Małgorzata Karwowska prof. UP została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej.

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ) zostało utworzone w 1990 r., a jego celem jest rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

Działalność Towarzystwa obejmuje m.in. organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół naukowych, organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki, organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze, organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i międzynarodowymi, prowadzenie działalności wydawniczej (czasopismo Żywność. Nauka. Technologia. Jakość)

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Zobacz