Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
zatrudni pracownika administracyjnego
w Centrum Nauki, w Biurze Projektów i Funduszy
na podstawie umowy na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

 • monitorowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i strukturalnych;
 • organizacja spotkań informacyjnych dotyczących aktualnych konkursów;
 • udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem;
 • realizacja ogólnouczelnianego projektu PO WER;
 • wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym: współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi Uczelni w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące i kontrolujące, nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • monitorowanie wskaźników projektów i nadzór nad ich trwałością;
 • bieżące kontakty z kierownikami i wykonawcami projektów, innymi Działami oraz instytucjami finansującymi (MNiSW, NCBiR, NCN, FNP etc.);
 • prowadzenie strony internetowej Centrum Nauki w zakresie zagadnień realizowanych przez Biuro.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów i wytycznych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014-2020 zwłaszcza biegła znajomość dokumentacji związanej z realizacja projektów z PO WER;
 • 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach funduszy UE , w tym obligatoryjnie z PO WER;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów,
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do urlopu, zniżki na zajęcia sportowe i imprezy kulturalne) zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/);
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, będącym Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”- /data i podpis /”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „oferta – pracownik CN” do dnia 18.02.2022 r.  do godz. 14.00. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.