Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
zatrudni pracownika administracyjnego
w Biurze Potencjału Finansowego, Centrum Nauki,
na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy,

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

 • obsługa administracyjna zadań badawczych finansowanych ze środków subwencji przeznaczonych na rozwój i utrzymanie potencjału badawczego oraz sprawozdawczość z wykonanych tematów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i efektów prowadzonej działalności badawczej;
 • koordynowanie wewnętrznego konkursu grantowego dla Młodych Naukowców;
 • koordynowanie działalności usługowej prowadzonej przez jednostki Uczelni, w tym prowadzenie rejestru zawieranych umów;
 • prowadzenie ewidencji umów o współpracę zawieranych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni w innych krajowych jednostkach badawczych lub badawczo-dydaktycznych oraz przyjmowaniem do Uczelni na odbycie stażu pracowników naukowych z innych krajowych jednostek;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących finansowania potencjału badawczego;
 • współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej;
 • prowadzenie strony internetowej Centrum Nauki w zakresie zagadnień realizowanych przez Biuro.
 • wprowadzanie do systemu POL-on informacji z zakresu działalności Biura.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
 • min. roczne doświadczenie zawodowe;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość, samodzielność.

Mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnim,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów,
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do urlopu, zniżki na zajęcia sportowe i imprezy kulturalne) zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/);
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, będącym Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”- /data i podpis /”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „Oferta – pracownik CN” do dnia 27.05.2021 r. do godz. 14.00. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.