Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
zatrudni pracownika administracyjnego
do Biura Domów Studenckich
na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Podstawowe obowiązki:

 1. administrowanie domem studenckim, w tym:
 • organizowanie działań niezbędnych dla przygotowania domu studenckiego do kwaterowania mieszkańców i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami Uniwersytetu,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją domu studenckiego,
 • prowadzenie ewidencji i egzekwowanie opłat z tytułu zakwaterowania mieszkańców i wynajmu powierzchni w domu studenckim,
 • organizowanie pracy personelu pomocniczego zatrudnionego w domu studenckim
 1. pełnienie funkcji koordynatora Biura Domów Studenckich, w tym:
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy pozostałych administratorów domów studenckich,
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami Uniwersytetu w zakresie planowania remontów w domach studenckich oraz dostaw towarów i usług na potrzeby domów studenckich,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów z działalności domów studenckich,
 • monitorowanie wpływów i wydatków związanych z działalnością domów studenckich.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki: hotelarstwo, administracja, zarządzanie, ekonomia;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze związanym z eksploatacją mienia znacznej wartości; w tym rok doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • samodzielność w działaniu, zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu i w trybie wielozadaniowym;
 • zaangażowanie w pracę oraz dyspozycyjność,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office, w szczególności Word, Excel.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • pakiet socjalny z ZFŚS (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do zajęcia sportowych, imprez kulturalnych).
 • możliwość przystąpienia i korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań);
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie lub umiejętności;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie internetowej UP w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy do dnia 5 września 2022 r.  do godz. 14.00.  przesłać na adres:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  lub składać   w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „Oferta pracy  – Biuro Domów Studenckich – pracownik administracyjny”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne może być odwołane bez podania przyczyny, na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.