Uchwałą z dnia 4 listopada 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku weterynaria, prowadzonego przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.
 
Tym samym potwierdzono, że proces kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.
 

Następna ocena programowa kierunku weterynaria powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.