3 września 2021 r. zostało podpisanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie reprezentowanym przez dr hab. Bartosza Sołowieja, prof. UP w Lublinie – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie generała nadinsp. Artura Bieleckiego.

Przedmiotem współpracy będzie:

  1. Opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami pozostającymi w posiadaniu jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego.
  2. Wydawanie specjalistycznych opinii naukowo-weterynaryjnych w aspekcie badań pośmiertnych i przyżyciowych.
  3. Wzajemny udział w realizacji projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych.
  4. Wzajemna promocja.
  5. Inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb stron.

Do koordynowania prac w ramach niniejszego porozumienia, wyznaczeni zostali: kom. Dorota Gil – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i prof. dr hab. Marta Kankofer, Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA

portal nszzp.pl z dn. 5.09.2021 r.
Zobacz