W dniu 5.04.2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostało podpisane porozumienie o współpracy ze Spółką Ogiński Group. Dokument podpisał Prezes Zarządu Spółki Wojciech Ogiński oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Podczas spotkania Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwrócił uwagę na fakt, iż zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy elementami przyrodniczymi i antropogenicznymi w środowisku miejskim jest podstawowym problemem w projektowaniu nowych, a także rewitalizacji już istniejących obiektów architektonicznych. Stan równowagi w przyrodzie można zachować jedynie poprzez utrzymanie terenów zieleni w odpowiedniej ilości i o dużym powinowactwie z siedliskiem, stosując roślinność odporną na różne czynniki zewnętrzne. Magnificencja podkreślił, iż bardzo ważnym zagadnieniem jest również rewitalizacja stanowisk zdegradowanych, m.in. poprzez fitoremediację.

Pan Wojciech Ogiński zaznaczył, że współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie pozwoli firmie Ogiński Groupsiągnąć wyższy poziom rozwoju biznesowego. Prezes Spółki zaakcentował, że bardzo liczy na współpracę z kadrą badawczą Uczelni w dziedzinie badań naukowych, która umożliwi realizację planów związanych z opracowaniem nowych technologii w branży ekologicznej. Na współpracy zyskają również studenci Uniwersytetu, którzy poprzez uczestnictwo w inwestycjach prowadzonych przez Ogiński Group będą mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy.

Współpraca będzie obejmowała zagadnienia w zakresie szeroko rozumianej architektury krajobrazu, ogrodnictwa i sztuki ogrodowej, jako:

– miejsca praktyk dla studentów;

– prowadzenia obserwacji, analiz, badań naukowych;

– realizacji ćwiczeń terenowych objętych programem studiów.

Dodatkowo przedmiotem współpracy będzie:

– przygotowywanie wniosków na wspólną realizację projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych;

– wzajemny udział w pracach i projektach naukowo-badawczych realizowanych przez strony w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną;

Za koordynację wszelkich przedsięwzięć realizowanych przez zainteresowane strony w ramach umowy odpowiedzialni będą:

Wojciech Ogiński – przedstawiciel firmy Ogiński Group Sp. z o.o.

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni oraz Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni – przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Firma Ogiński Group przeprowadza rewitalizacje zabytkowych parków i ogrodów objętych ochroną konserwatora zabytków, wykonuje: prace przygotowawcze do inwestycji, gospodarkę drzewostanem, pielęgnacje z zastosowaniem metod arborystycznych, budowę nawodnienia, nasadzenia roślinne. W ramach prac wykonuje także renowacje ciągów komunikacyjnych, budowę amfiteatrów oraz montaż elementów małej architektury.

Fot. Maciej Niedziółka/DKiWA