11 maja 2021 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni podpisał porozumienie dotyczące współpracy w ramach Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego “Arteria Wodna”, w skład którego wchodzą:

 •  Department of Ecology and Environmental Protection Technologies,
 • Sumy State University, Ukraine (SumDU)
 • Faculty of Engineering, Polessky State University, Belarus (PolesSU)
 • End-to-end product development company EnCata, Belarus (EnCata)
 • Faculty of Civil Engineering, Technical University of Košice, Slovak Republic (FCE TUKE)
 • Faculty of Management, University of Prešov, Slovak Republic
 • Faculty of Production Engineering, University of Life Sciences in Lublin, Poland (Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie)
 • Biogas Research Team, Faculty of Tropical AgriSciences, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
 • Bioprocess Engineering, Department of Biotechnology, Technische Universität Berlin, Germany
 • Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), Germany
 • University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria
 • DEEP laboratory (Wastes Water Environment Pollutions), National Institute of Applied Sciences (INSA Lyon) France
 • Institute of the Low Temperature Science, Hokkaido University, Japan
 • College of Materials and Textile Engineering, Jiaxing University, China
 • Department of Fire and Rescue Training, National University of Civil Defense of Ukraine, Ukraine
 • National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”, Ukraine
 • NGO “KPC” (Ukraine), GOI “Veles”, investment company Lorrai Investment Inc., GOPAC (Canada), LAF (USA), OK GBK KMB (Ukraine)

Ramy współpracy

Międzynarodowe Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowe „Arteria Wodna” (powstało w wyniku wspólnej decyzji w ramach konsorcjum organizacji partnerskich z siedzibą w Sumy State University (Wydział Ekologii i Technologii Ochrony Środowiska), Ukraina.

Celem Centrum, opartego na interdyscyplinarnym podejściu do opracowywania innowacyjnych propozycji projektów ukierunkowanych na działania projektowe na poziomie międzynarodowym, przemysłowe wdrażanie rozwiązań inżynierskich dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, energooszczędne rozwiązania w zakresie uzdatniania i oczyszczania wody, wdrażanie zamkniętych systemów gospodarowania zasobami wodnymi.

 Obszary współpracy

 Główne obszary działalności organizacji partnerskich konsorcjum w ramach Centrum:

 • opracowywanie i dostosowywanie innowacyjnych rozwiązań do specyfiki zużycia wody;
 • studium wykonalności wdrożenia technologii uzdatniania i oczyszczania wody;
 • modernizacja istniejących i tworzenie nowych urządzeń do uzdatniania wody na osiedlach i w przedsiębiorstwach;
 • optymalizacja metod technicznych i ich studium wykonalności środowiskowej i ekonomicznej w celu jak najefektywniejszego wdrażania innowacyjnych technologii w oczyszczaniu ścieków i osadów z wytworzeniem użytecznych produktów;
 • zintegrowany system kontroli jakości procesów uzdatniania i oczyszczania wody na poziomie lokalnym;
 • zastosowanie, obejmującego całe dorzecza, systemu monitorowania jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych po oczyszczeniu;
 • organizacja i promocja krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych i technicznych, okrągłych stołów, wykładów i dyskusji publicznych nowych kierunków rozwiązań inżynierskich dla racjonalnej gospodarki przyrodą, energooszczędnych rozwiązań w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody, wdrażanie systemów obiegu zamkniętegodo obsługi wtórnych zasobów wodnych przy zaangażowaniu czołowych specjalistów krajowych i zagranicznych;
 • publikowanie prac naukowych, zbiorów, podręczników metodycznych i praktycznych w celu upowszechniania i popularyzacji wyników działalności Centrum;
 • zaproszenie zagranicznych specjalistów na Ukrainę, oddelegowanie członków Centrum za granicę do realizacji projektów i programów Centrum;
 • obowiązkowe kwartalne seminaria dotyczące sprawozdawczości za odpowiedni okres pracy, przy czym każde seminarium jest moderowane przez jedną z organizacji partnerskich konsorcjum w ramach ogólnego rocznego planu pracy Centrum.

 Główne zasady działalności Centrum to:

 • połączenie działalności badawczej i grantowej w zakresie ochrony ekosystemów wodnych i zarządzania środowiskiem w ramach koncepcji rozwoju zielonej gospodarki;
 • utworzenie silnego międzynarodowego konsorcjum organizacji partnerskich do składania wspólnych propozycji projektów na poziomie międzynarodowym;
 • utworzenie rady koordynującej działalność centrum, w skład której wchodzi trzon partnerskiego Konsorcjum, czyli organizacji, które mogą pełnić rolę koordynatorów projektów o różnym stopniu realizacji oraz wniosków projektowych na różnych poziomach programów grantowych;
 • tworzenie i doskonalenie bazy eksperymentalnej do badań na wysokim poziomie metodologicznym;
 • tworzenie baz produkcyjnych i doświadczalnych do praktycznego wdrażania wyników badań naukowych;
 • komercjalizacja wyników badań naukowych.

Zakres usług oferowanych przez Centrum to:

 • koordynacja wspólnych działań nad propozycjami projektów konsorcjum partnerskiego Centrum w ramach różnych poziomów dotacji;
 • monitorowanie, kontrola i analiza jakości wody w czasie rzeczywistym;
 • uzdatnianie wody dla różnych grup docelowych konsumentów;
 • uzdatnianie i oczyszczanie wody;
 • wsparcie decyzji on-line w zakresie zarządzania oczyszczalnią ścieków;
 • opracowanie nowych technologii uzdatniania wody dla klienta;
 • oczyszczanie ścieków i osadów;
 • organizacja wdrażania wyników badań naukowych do procesu edukacyjnego;
 • działalność doradcza i analityczna;
 • przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.

Realizując swoje zadania Centrum współdziała z pododdziałami strukturalnymi uczelni, innymi placówkami oświatowymi i naukowymi, władzami publicznymi, organami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami, instytucjami, organizacjami, w tym zagranicznymi, w sprawach dotyczących zakresu działań Centrum.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Centrum z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji.