28 maja 2021r.  Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Krzysztof Michałkiewicz podpisali porozumienie o współpracy kierowanych przez siebie instytucji.

„Moim zdaniem województwo lubelskie jest bardzo specyficzne, ze względu na to, że większość jego mieszkańców mieszka w terenach wiejskich, małych miasteczkach.” – mówi Krzysztof Michałkiewicz – „Tam ta sytuacja osób z różnymi niepełnosprawnościami jest szczególnie trudna. Dlatego cieszę się, że podpisujemy dzisiaj umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, który faktycznie ma wielu studentów z takich terenów – chcemy aby wśród nich było więcej studentów z niepełnosprawnościami, by mogli zdobywać wiedzę, kontynuować swoje zainteresowania naukowe i znajdować miejsca pracy. Chcemy aby uczelnia była przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami. A jeżeli jest przyjazna to potrzeba wysiłku, by dostrzegać ich potrzeby, na przykład potrzeby komunikacyjne i tutaj jako PFRON poprzez odpowiednie programy jesteśmy w stanie wesprzeć Uniwersytet.”

Przedmiotem zawartego porozumienia jest w szczególności:

  • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia, w tym wsparcie merytoryczne studentów i doktorantów piszących prace dyplomowe z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, organizacja konferencji, szkoleń, seminariów;
  • przygotowanie i realizacja programu „Uczelnie otwarte dla osób niepełnosprawnych”;

W spotkaniu uczestniczyli również Ryszard Dados – p.o. Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP w Lublinie, mgr Grażyna Szymczyk – Kanclerz UP w Lublinie, mgr Bartłomiej Orzechowski – Wicekanclerz UP w Lublinie i mgr Anna Woźniak – Dyrektor Centrum Spraw Studenckich i Dydaktyki.

Warto zauważyć, że obecnie w UP w Lublinie studiuje 113 studentów z niepełnosprawnościami, 6 doktorantów z niepełnosprawnościami oraz pracuje 32 osoby z niepełnosprawnościami. Całość spraw związanych z obsługą studentów i pracowników z niepełnosprawnościami koordynuje mgr Magdalena Łukasik w ramach prac stanowiska ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich.

 

* * *

Relacje w mediach: