7 maja 2021 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał porozumienie o współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.  

Uczelnię reprezentowali Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, a Roztoczański Park Narodowy Dyrektor RPN mgr inż. Andrzej Wojtyło oraz Wicedyrektor RPN mgr Tadeusz Grabowski.

Współpraca obejmować będzie:

  • wspólne przygotowywanie, wdrażanie i prowadzenie badań naukowych nowych technologii z zakresu m.in. ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii środowiska, ekologii, hodowli zwierząt, edukacji ekologicznej oraz leśnictwa w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną;
  • współwystępowanie w celu uzyskania funduszy na realizację projektów naukowych i badawczo-rozwojowych;
  • wsparcie naukowe Parku przez Uczelnię w realizacji postanowień Planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego w tym prowadzenie badań na rzecz poznania stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
  • organizację seminariów i konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych;
  • organizację ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich;
  • wzajemną promocję;
  • prowadzenie innych działań uzgodnionych przez strony, związanych z zakresem pracy naukowej prowadzonej przez Uniwersytet oraz prowadzonymi przez RPN działaniami ochronnymi, monitoringiem oraz udostępnianiem dla nauki, edukacji i turystyki.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA