W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Gminą Leśniowice.

Uniwersytet reprezentowali Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, a Gminę Leśniowice Pani Joanna Jabłońska, Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Marta Sulej-Dobosz.

Współpraca pomiędzy Instytucjami będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • wspólne przygotowywanie, wdrażanie i badania naukowe nowych technologii z zakresu ekologii, inżynierii środowiska oraz ochrony i kształtowania środowiska;
  • współwystępowanie w celu uzyskania funduszy na realizację projektów naukowych i badawczo-rozwojowych;
  • organizowanie seminariów i konferencji naukowych oraz naukowo-technicznych;
  • organizacja praktyk studenckich
  • prowadzenie innych działań uzgodnionych przez strony, związanych z zakresem pracy naukowej prowadzonej przez Uniwersytet.

Pierwszym zadaniem, które zostanie zrealizowane w ramach współpracy UP w Lublinie z gminą Leśniowice w bieżącym roku będzie opracowanie koncepcji do projektu budowy zbiorowej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji o długości około 10 km na terenie gminy Leśniowice. Koncepcję budowy oczyszczalni i kanalizacji wykona zespół pracowników z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji pod kierunkiem profesora Krzysztof Jóźwiakowskiego oraz profesora Tadeusza Siwca.

Fot. Ilona Stańczak / DKiWA