Kształcenie w ramach przedmiotów przyrodniczych, weterynaryjnych i zootechnicznych, a także propagowanie kontynuowania edukacji to główne założenia listu intencyjnego wymienionego 4 listopada 2021 r. pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Zespołem Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.

Z ramienia Uniwersytetu list podpisała Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni. Zespół Szkół reprezentował Dyrektor, mgr Grzegorz Jabłoński.

Patronem honorowym współpracy nawiązywanej w ramach długofalowego programu wsparcia szkół średnich jest Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Współpraca będzie realizowana m.in. poprzez:

  • udział wykładowców UP w Lublinie w zajęciach typu warsztatowego i laboratoryjnego
  • organizację i przeprowadzanie praktyk zawodowych dla uczniów technikum w zawodzie technik weterynarii w Klinice Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi ramami programowymi oraz w oparciu o indywidualne umowy,
  • prezentację oferty edukacyjnej i możliwości dalszego kształcenia, dystrybucję informatorów i ulotek nt. oferty edukacyjnej Uczelni.

Działania zarysowane podpisanym listem intencyjnym koordynować będzie prof. dr hab. Marta Kankofer, Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, oraz Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia UP w Lublinie.

relacja: Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia

fot. Maciej Niedziółka / DKiWA