21 marca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy Zewnętrznych kierunku inżynieria środowiska realizowanego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Spotkanie prowadzili prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – przewodniczący rady naukowej dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni – przewodniczący rady programowej kierunku inżynieria środowiska.

Na początku spotkania przybyłych gości przywitał prof. dr hab. Andrzej Marczuk – Prorektor ds. Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W spotkaniu Rady Interesariuszy Zewnętrznych kierunku inżynieria środowiska uczestniczyli:

  • Janusz Bodziacki – Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  • Sławomir Głowacki, który reprezentował Agnieszkę Szymulę – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
  • dr Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
  • Andrzej Wojtyło – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego
  • Jarosław Szymański – Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
  • Teresa Kot – Wójt Gminy Jastków
  • Joanna Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice
  • Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola
  • Paweł RoczeńLeszek Geborys, którzy reprezentowali Grzegorza Maliszewskiego – Prezesa firmy TAYLOR Sp. z o.o. z Dysa koło Lublina

W spotkaniu brali również udział studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia z kierunku inżynieria środowiska ze specjalności gospodarka wodno-ściekowa oraz członkowie rady programowej kierunku inżynieria środowiska.

W ramach spotkania dyskutowano na temat problemów związanych z realizacją procesu dydaktycznego, badawczego i rozwoju zawodowego studentów kierunku inżynieria środowiska. Wskazano również działania, które należy podjąć w zakresie optymalizacji procesu kształcenia w najbliższych latach.

Zwrócono uwagę na profil potrzeb zawodowych współczesnego rynku pracy oraz na możliwości zatrudnienia, tak w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i instytucjach państwowych i organach samorządowych. Podkreślono istotną rolę kształcenia inżynierskiego dla wymagań współczesnego rozwoju gospodarczego oraz umiejętność fachowego przygotowywania niezbędnych dokumentacji.

Wśród wyzwań XXI wieku na pierwszym planie wskazano gospodarkę wodno-ściekową, czy energetyczną i gospodarkę odpadami oraz działania z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Wymagają one wysokospecjalistycznej kadry z zakresu inżynierii środowiska, dlatego niezbędne jest kształcenie studentów na w/w kierunku studiów.

Krzysztof Jóźwiakowski
Artur Serafin