Z inicjatywy Kolegium Dziekańskiego w dniu 6. czerwca 2022 roku zorganizowano pierwszą Konferencję naukową, pt.: ,,Studeo, studere – uczę się”, która była skierowana do studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektura Krajobrazu wszystkich kierunków studiów oraz młodzieży szkół średnich.

Sympozjum patronatem honorowym objęła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni. Misją Uczelni jest kształcenie studentów na poziomie akademickim, a Konferencja miała charakter ogólnoakademicki. W czsie konferencji zaprezentowano wykłady o zróżnicowanej tematyce, które rozwijały zainteresowania i poszerzały horyzonty naukowe studentów. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, prelegenci, interesariusze zewnętrzni, przewodniczący Rad Programowych poszczególnych kierunków studiów Wydziału OiAK, nauczyciele akademiccy, studenci oraz uczniowie szkół średnich: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu oraz Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.

Konferencja jest przykładem współpracy o charakterze interdyscyplinarnym. Wśród wykładowców znalazły się osoby z Wydziału Farmacji UM w Lublinie, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Biologii Środowiskowej, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie oraz producenci. Konferencja miała charakter ogólnoakademicki i składała się z dwóch części.

Pierwsza część sympozjum poświęcona była tematyce naukowej. Studenci wysłuchać mogli wykładów o bardzo różnorodnej tematyce: dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni  Dziekan Wydziału rozpoczęła Konferencję i zapoznała młodzież z historią Wydziału przedstawiając wykład, pt.: „Wydział OiAK w obiektywie ponad 50-letniej historii”. Dr hab. Sebastian Gnat, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Mikrobiologii wygłosił bardzo interesujący wykład, pt. „Uniwersytet wczoraj i dziś” zwracając uwagę na relacje uczeń – mistrz. Prof. dr hab. Bożena Denisow, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin wygłosiła wykład „Zapylacze a bioróżnorodność”. Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką oraz dr n. farm. Przemysław Kołodziej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej, zaprezentowali wykład, pt.: „Rośliny jako źródło naturalnych substancji stosowanych w leczeniu chorób pasożytniczych”. Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra  Parazytologii i Chorób Ryb przedstawił wykład, pt.: „Alweokokoza człowieka – nieznana inwazja z lasu”. Wykład pt. :„Ogrody Hesperyd – rośliny cytrusowe w europejskich ogrodach” wygłosił dr Seweryn Malawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu.

Dr Marek Kopacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Roślin zaprezentował wykład, pt. „Wykorzystanie nowoczesnych metod w niechemicznej ochronie roślin”.  Ostatnim prelegentem był inż. Mateusz Popielec, właściciel „Winnica Popielec”, doradca handlowy firmy Symbioz, absolwent Wydziału OiAK z wykładem „Perspektywy rozwoju uprawy winorośli i winiarstwa w Polsce”. Przekrój tematyczny wygłoszonych wykładów był szeroki; cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

W drugiej części Sympozjum dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni Prodziekan Wydziału zaprosiła Interesariuszy Zewnętrznych do dyskusji i podzielnia się z młodzieżą akademicką oraz szkół średnich swoim doświadczeniem zawodowym. Interesariusze wskazali na mocne strony ogrodnictwa, podkreślili jak ważna jest w życiu pasja, którą należy rozwijać, a także nakreślili perspektywy pracy dla absolwentów Wydziału OiAK. Interesariuszy reprezentowali: Krzysztof Wrona właściciel P.P.H.U Ogrodnik, prezes SITO Lublin, dr Grażyna Szymczak dyrektor Ogrodu Botanicznego w Lublinie, Wojciech Ogiński  właściciel firmy Ogiński Group, Mirosław Korzeniowski z firmy Agroekoton, Waldemar Banach z-ca dyrektora LODR w Końskowoli, Mateusz Popielec właściciel „Winnicy Popielec”, doradca handlowy firmy Symbioz, Michał Wereski absolwent kierunku  ORiKF, pracownik firmy  Florimex Sp., dr Małgorzata Gruszczyk pełnomocnik ds. Badań i rozwoju w firmie Natura Expert Ltd, Janusz Pędzisz wójt Gminy Fajsławice, Wojciech Hus dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach. Wypowiedzi Interesariuszy Zewnętrznych zostały podsumowane przez dr hab. Zbigniewa Jarosza, który podkreślił zasadność kształcenia na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na Wydziale. akcentując celowość pogłębiana kontaktu nauki z praktyką.

Zwieńczeniem Konferencji było powołanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych w skład, której weszły następujące osoby: Krzysztof Wrona, Grażyna Szymczak, Wojciech Ogiński, Mirosław Korzeniowski, Waldemar Banach, Mateusz Popielec i Michał Wereski.

 

Galeria zdjęć
Zobacz
Fot. / Maciej Niedziółka, DRiP