Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 79 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wszystkie zajęcia dydaktyczne w UP w Lublinie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów szkoły doktorskiej, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowane są w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.

Weryfikację efektów uczenia się, egzaminy z praktyk zawodowych oraz egzaminy zawodowe przeprowadza się w formie tradycyjnej na terenie Uczelni, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.

Konsultacje ze studentami powinny odbywać się w wyznaczonych terminach w formie tradycyjnej zgodnie z planem dyżurów określonych w danej jednostce.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyjętych w Zarządzeniu w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych ze zwalczaniem epidemii.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią zarządzenia tutaj.