Obchody Światowgo Dnia Własności Intelektualnej 26.04.2021r.

Centrum Transferu Technologii UP w Lublinie, zaprasza do wzięcia udziału w obchodach Światowego Dnia Własności Intelektualnej w dniu 26.04.2021 r. godz. 13.25-17.00. Wydarzenie  organizowane jest przez członków Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii – PACTT: CITTRU UJ wraz z UOTT UW. 

W ramach wydarzenia odbędą się dwa panele, w których będą mówić eksperci w swoich dziedzinach. Pierwszy z nich “Prawne aspekty udostępniania danych badawczych”poprowadzi dr Krzysztof Siewicz, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski. Drugi “ABC własności intelektualnej w trakcie studiów” poprowadzi dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński.

Link do wydarzenia: https://pactt.pl

I. Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

dr Krzysztof Siewicz

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Przedmiotem wystąpienia będzie przedstawienie podstawowych informacji o danych badawczych jako przedmiotu regulacji prawnej. Omówione zostaną konsekwencje dla korzystania i udostępniania danych wynikające ze współwystępowania w ramach jednego zbioru danych różnych reżimów ochrony, przynależnej często różnym podmiotom. Poruszone zostaną kwestie relacji pomiędzy otwartością a komercjalizacją. Ponadto, przedstawione zostaną narzędzia służące do otwierania dostępu do danych badawczych w postaci wolnych i otwartych licencji.

II. ABC własności intelektualnej w trakcie studiów

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński

Szkolenie ma na celu zapoznanie studentów i doktorantów z zasadami ochrony i respektowania praw własności intelektualnej w trakcie studiów, w tym szczególności przy przygotowywaniu prac dyplomowych. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedź na istotne pytania związane z zabezpieczeniem ich interesów jako autorów oraz nienaruszaniem praw innych twórców w związku z korzystaniem z cudzych utworów w trakcie procesu edukacji, oraz prowadzenia badań. W szczególności dowiedzą się: kto uzyskuje prawa własności intelektualnej do prac studentów i doktorantów tworzonych w ramach studiów (utworów, prac magisterskich, programów komputerowych), jak przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe, żeby uniknąć plagiatu, w jaki sposób oznaczać swoje i cudze autorstwo na utworach. Przekazywana wiedza będzie poparta praktycznymi przykładami.