Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Edukacji ustanowiło nowy program pt. „Nauka dla społeczeństwa”.

Celem nowego programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki.

Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:
1) Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
2) Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
3) Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Nabór wniosków do programu zostanie otwarty w sierpniu 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa–nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki

W związku z tym, że uczelnia może złożyć wyłącznie 4 wnioski w danym roku kalendarzowym uprzejmie prosimy o przesyłanie propozycji projektów na adres e-mail: .

Decyzje o tym czy projekt będzie złożony będą podejmowane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Propozycja powinna mieścić się max. na 2 stronach i zawierać następujące informacje:
1. Dane wnioskodawcy;
2. Tytuł projektu badawczego;
3. Termin realizacji projektu;
4. Wartość całkowita projektu, wysokość dofinansowania, wysokość wkładu własnego;
5. Planowane wydatki (rodzaje kosztów oraz ich wysokość);
6. Uzasadnienie merytoryczne projektu;
7. Konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Nauki:
Izabela Czaja-Banasiak
81 445 69 68