Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Renaty Różyło

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 11 grudnia 2023 r., prof. dr hab. inż. Renata Różyło (Kierownik Zakładu Inżynierii Eksploatacji Maszyn w Katedrze Inżynierii i Maszyn Spożywczych na Wydziale Inżynierii Produkcji), otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

zdjęcie portretowe pani profesor

Prof. dr hab. inż. Renata Różyło jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, gdzie uczęszczała do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Studia wyższe ukończyła na kierunku inżynieria żywności na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Po studiach rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego na Wydziale Inżynierii Produkcji. W roku 2005 uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej. Rok później awansowała na stanowisko adiunkta. Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej uzyskała w roku 2015, na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, po czym została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP, a później profesora uczelni.

Badania naukowe prowadzone przez prof. Różyło od momentu zatrudnienia obejmowały zagadnienia
z zakresu przetwórstwa zbóż, otrzymywania naturalnych barwników, proszków i innych dodatków funkcjonalnych do żywności oraz wykorzystania produktów ubocznych z przemysłu spożywczego. Sformułowała modyfikowane metody wytwarzania pieczywa i nowatorskie wskaźniki oceny jego jakości. Opracowała sposób mikrokapsułkowania niebieskich i czerwonych pigmentów z kwiatów chabra bławatka
z wykorzystaniem liofilizacji. Zajmowała się też mikronizacją materiałów roślinnych. Prowadzone pod jej kierownictwem badania proszków kwiatowych i wykonywano je na poziomie molekularnym za pomocą FT-IR i FT-Ramana, jak również oznaczano ich aktywność przeciwutleniającą. Jest twórcą lub współtwórcą wielu receptur innowacyjnych produktów zbożowych w tym pieczywa funkcjonalnego, bezglutenowego, wysokobiałkowego, niskowęglowodanowego, pieczywa wzbogaconego w związki fenolowe, w potencjalnie biodostępne inhibitory konwertazy angiotensyny i inne.

Jest autorem lub współautorem 185 publikacji naukowych, w tym 78 publikacji naukowych z przypisanym współczynnikiem wpływu (sumaryczny IF 245,27; indeks Hirscha 20, liczba punktów MNiSW 6501 pkt; liczba cytowań 1445), trzech patentów i trzech zgłoszeń patentowych. Brała udział jako kierownik lub wykonawca w realizacji siedmiu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (MEiN, NCBiR, NAWA lub UE). Obecnie jest kierownikiem projektu inwestycyjnego pn. „System do monitorowania i automatycznej identyfikacji drobnoustrojów w produkcji nowej żywności”. W ostatnim czasie była też koordynatorem międzynarodowego projektu w ramach wspólnych projektów badawczych realizowanych podczas wymiany bilateralnej naukowców z Polski i Austrii. Jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego Processes oraz była i jest redaktorem trzech wydań specjalnych w czasopismach naukowym ProcessesMolecules. Do tej pory wykonała ponad 152 recenzje w 40 międzynarodowych czasopismach naukowych. Za działalność naukową prof. dr hab. inż. Renata Różyło była kilkunastokrotnie nagradzana.

Prof. Różyło rozwijała swoją karierę naukową w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą i w Polsce – odbyła długo i krótkoterminowe staże naukowe oraz szkoleniowe wizyty studyjne (Universität für Bodenkultur Wien, Wiedeń, Austria; Universitat Politècnica de València, Walencja, Hiszpania;  Atlantic Language School, Galway, Irlandia; Malta University Language School; Politechnika Lubelska; Sieć Badawcza Łukasiewicz,  Poznań; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy). Była opiekunem długoterminowego i krótkoterminowego stażu dwóch doktorantek z Algierii oraz krótkoterminowych staży
i wizyt studyjnych trzech doktorantek z Austrii.  

Była promotorem jednego zakończonego przewodu doktorskiego i ko-promotorem pomocniczym jednego zagranicznego przewodu doktorskiego. Była trzykrotnie recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora. Uczestniczyła w dwóch postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego – w tym w jednym  jako recenzent. Była promotorem lub opiekunem 106 i recenzentem 111 prac dyplomowych na rodzimej Uczelni.

Działalność organizacyjna prof. Różyło związana jest z pracami na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie jak również innych instytucji. Na początku swojej kariery zawodowej przez kilka lat była inspektorem produkcji żywności ekologicznej w polskiej i niemieckiej jednostce certyfikującej. W latach 2020-2021 była członkiem zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.
W ostatnich latach była też członkiem i sekretarzem Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, ponadto członkiem i sekretarzem Zarządu Komitetu Inżynierii Rolniczej, członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego, CIGR International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering. Od roku 2014 jest członkiem Komisji Oceniającej Uczelni, od roku 2008 członkiem Komisji Oceniającej Wydziału Inżynierii Produkcji a od roku 2019 członkiem Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Młodych Naukowców. Była też członkiem Komisji Oceniającej wnioski doktorantów Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie, ponadto członkiem Rady Programowej kierunku inżynieria przemysłu spożywczego, członkiem Zespołu przygotowującego raport samooceny na potrzeby oceny programowej prowadzonej przez Komisję Akredytacyjną na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji,  na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie.