Nominacja profesorska dla prof. dr hab. n. wet. Radosława Radzkiego

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 lutego 2024 r. prof. dr hab. n. wet. Radosław Radzki otrzymał tytuł profesora.

Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1992 r. na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie. 1 września 1993 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Stopień dr. nauk weterynaryjnych uzyskał w grudniu 1998 r., a w marcu 1999 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W dniu 19 stycznia 2012 r. uchwałą Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nadany mu został stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie fizjologii zwierząt.

zdjęcie portretowe mężczyzny w średnim wieku z czarnymi włosami, ubranego w garnitur
Zainteresowania naukowe prof. Radzkiego dotyczą zagadnień fizjologii układu szkieletowego, ze szczególnym uwzględnieniem hormonalnych, środowiskowych i toksykologicznych oddziaływań na wzrost, rozwój i mineralizację tkanki kostnej różnych gatunków zwierząt. Problematyka badań, które obecnie prowadzi, dotyczy oceny osteotropowych efektów stosowania substancji pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych analogów substancji występujących naturalnie w warunkach rozwoju oraz po utrwaleniu zmian zanikowych tkanki kostnej wyzwalanych doświadczalną osteopenią. Istotnym aspektem tych badań jest poznanie efektów stosowania a-ketoglutaranu – prekursora glutaminy. Poza jego wpływem na układ kostny w zakresie jego zainteresowań znalazły się również efekty stosowania alfa-ketoglutaranu, w odniesieniu do profilu lipidowego osocza, w warunkach hypercholesterolemii wyzwalanej dietą wysokotłuszczową. Odkrycie to stanowiło podstawę międzynarodowego zgłoszenia patentowego pt. “Use of alpha-ketoglutarate and related compounds for lowering plasma lipids.”, które dotychczas uzyskało ochronę patentową Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej i Hong-Kongu.

Prof. Radosław Radzki był promotorem jednego zakończonego przewodu doktorskiego oraz sprawuje nadzór promotorski nad aktualnie realizowaną pracą. Był dwukrotnie recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora. Uczestniczył również w dwóch postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 pozycji naukowych oraz współautorem trzech podręczników akademickich (MNiSW – 2577; IF – 81,849; Index H – 12). Był kierownikiem, głównym wykonawcą i wykonawcą w 7 projektach badawczych realizowanych ze środków zewnętrznych krajowych i międzynarodowych. Przebywał na stażach naukowych w kraju i za granicą, w tym w Uniwersytetach w Pizie (Włochy) oraz Lund (Szwecja). Ponadto współpracował/współpracuje naukowo z jednostkami badawczymi za granicą i w kraju (Stanowy Uniwersytet Północnej Dakoty – USA, Uniwersytet w Gent – Belgia, Uniwersytet w Lund – Szwecja oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet w Siedlcach, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Był współorganizatorem laboratorium badań tkanki kostnej, w którym prace badawcze są realizowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury, takiej jak obwodowy ilościowy tomograf komputerowy (pQCT) oraz densytometr (DXA).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie. Zasiada również w Radzie Lubelskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej oraz uczestniczy w pracach jej Komisji ds. Kształcenia.

Jego działalność naukowa i organizacyjna wielokrotnie była wyróżniana nagrodą JM Rektora UP w Lublinie. Został odznaczony Medalem Brązowym za długoletnią służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prywatnie prof. Radosław Radzki interesuje się fotografią.