Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 21 grudnia 2022 r., prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prodziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, (Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka), otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka jest absolwentką kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996 r.). Po studiach rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja), gdzie w 2001 r. uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2003 r. została mianowana na stanowisko adiunkta.  Od 2005 r. pracuje na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka. W 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia. Podstawą nadania tego stopnia było osiągnięcie naukowe przedstawione w monotematycznym cyklu publikacji pt. Otrzymywanie, charakterystyka struktury i aktywności biologicznej egzopolisacharydu wytwarzanego przez probiotyczny szczep Lactobacillus rhamnosus E/N”. W 2018 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP.

Badania naukowe prowadzone przez prof. dr hab. Magdalenę Polak-Berecką od momentu zatrudnienia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie obejmowały zagadnienia z zakresu biotechnologii żywności tj. charakterystyka fizjologiczna, biochemiczna i genetyczna bakterii fermentacji mlekowej; optymalizacja procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem metod statystycznych; otrzymywanie oraz charakterystyka strukturalna i aktywności biologicznej egzopolisacharydu wytwarzanego przez Lactobacillus rhamnosus. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego prowadziła badania naukowe o następującej tematyce: biosorpcja jonów metali przez bakterie z rodzaju Lactobacillus; fermentacja surowców roślinnych – charakterystyka procesu i wykorzystanie w technologii żywności; biologiczna aktywność związków występujących w żywności; wykorzystanie technologii zimnej plazmy w utrwalaniu żywności. Obecnie zainteresowania naukowe prof. dr hab. Magdaleny Polak-Bereckiej dotyczą problematyki z zakresu mikrobiologii, biotechnologii i technologii żywności.

Prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka swoją karierę naukową rozwijała w renomowanych ośrodkach naukowych w kraju (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i za granicą, odbyła długoterminowe staże naukowe w Niemczech i wyjazdy studyjne (Portugalia); jest autorką lub współautorką 61 publikacji naukowych (IF= 109,517; indeks Hirscha 14); dwóch patentów oraz kilkudziesięciu innych publikacji i doniesień naukowych. Brała udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych finansowanych przez MNiSW, NCN i NCBiR, pełniąc funkcję kierownika, głównego wykonawcy i wykonawcy, w tym w jednym, finansowanym z funduszy Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka pełniła funkcję promotora prac doktorskich w dwóch zakończonych postępowaniach. Uczestniczyła w dziewięciu postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego – w tym dwukrotnie jako recenzent.

Działalność organizacyjna prof. dr hab. Magdaleny Polak-Bereckiej związana jest z pracami na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2016 r. do chwili obecnej pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i dydaktyki na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. W latach 2016-2020 przewodniczyła pracom Komisji Stypendialnej dla studentów. W latach 2016-2021 była przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz członkiem Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia. Od 2021 r. pełni funkcję Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+ oraz przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od stycznia 2022 r. jest przewodnicząca Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni.

Za zaangażowanie zawodowe oraz działalność naukowo-dydaktyczną prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka była wielokrotnie nagradzana, otrzymując m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2018 r., Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” w 2020 r. oraz nagrody Rektora za działalność naukową i organizacyjną.

Gratulujemy serdecznie!

Zdjęcie: Maciej Niedziółka DRiP