Niezmiernie miło nam poinformować, że decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. dr hab. Magdalena Gryzińska, kierownik Zakładu Genetyki Ogólnej i Molekularnej (Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki), otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Prof. dr hab. Magdalena Gryzińska odebrała akt nominacyjny z rąk prezydenta RP w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim 6 kwietnia 2022 r.

Monitor Polski, poz. 25 z dn. 12 stycznia 2021 r.
Zobacz

Profesor Magdalena Gryzińska stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność – genetyka i metody hodowlane uzyskała w 2000 r. (praca doktorska pt. „Polimorfizm wybranych białek treści jaja a użytkowość kur”). 1 września 2000 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta w ówczesnej Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej (obecnie Instytut). Od marca 2018 r. była zatrudniona na stanowisku profesora uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskała na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie w 2014 r. na podstawie cyklu pięciu publikacji naukowych pt. „Zróżnicowanie genetyczne i epigenetyczne wybranych populacji ptaków” oraz dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego. Od 1 grudnia 2020 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (w Zakładzie Genetyki Ogólnej i Molekularnej w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej). Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała 26 listopada 2020 r. (Monitor Polski, poz. 25 z dn. 12 stycznia 2021 r.)

Wiodącym kierunkiem jej działalności naukowej jest problematyka obejmująca zróżnicowanie genetyczne i epigenetyczne zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem analiz epigenetycznych w ocenie metylomu. Ponadto zajmuje się badaniami z zakresu biologii sądowej oraz wykorzystaniem DNA w genetyce sądowej. Wykonała szereg ekspertyz i opinii z zakresu badań genetycznych dotyczących zwierząt. Brała udział w jednej z najpoważniejszych i wysoce skomplikowanych spraw kryminalnych w historii polskiej oraz światowej kryminalistyki. Dorobek naukowy prof. Magdaleny Gryzińskiej obejmuje 195 pozycji, w tym 70 prac w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports (JCR), 48 w pozostałych recenzowanych czasopismach naukowych, 70 komunikatów konferencyjnych oraz 7 innych prac (rozdziały w monografii, artykuły popularnonaukowe). Jest współautorem podręcznika akademickiego.

Sumaryczna punktacja jej prac naukowych, zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku opublikowania, wynosi 2574, natomiast impact factor publikacji naukowych, wg listy JCR – 68,039. Liczba cytowań publikacji wg bazy Web of Science wynosi 390 (bez autocytowań 269), a indeks Hirscha – 10. Profesor była recenzentem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, projektu badawczego finansowanego przez MNiSW. Kierowała projektem badawczym finansowanym przez MNiSW. Wielokrotnie uczestniczyła w realizacji grantów wyłanianych na drodze postępowania konkursowego i finansowanych ze środków MNiSW, NCN i NCBiR.

Prof. Gryzińska jest promotorem 2 zakończonych przewodów doktorskich. Pełniła funkcję recenzenta w 1 postępowaniu habilitacyjnym i 5 przewodach doktorskich oraz członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym. Odbyła 2 zagraniczne staże naukowe (Izrael, Ukraina) oraz 4 krajowe staże specjalistyczne. Jako nauczyciel akademicki bierze udział w procesie dydaktycznym, prowadząc zajęcia na różnych kierunkach studiów. Brała aktywny udział w tworzeniu programu studiów II stopnia kierunku biologia, specjalność biologia sądowa. Od 2013 r. pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych genetyka sądowa w UP w Lublinie. Wypromowała ponad 100 dyplomantów.

Jest członkiem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (od 1996 r.), Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 1997 r.), Polskiego Towarzystwa Genetycznego (od 2000 r.) i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2019 r.). Ponadto jest biegłym sądowym z zakresu badania biologii klasycznej oraz genetyki zwierząt (od 2019 r.). W okresie pracy na uczelni za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała liczne nagrody indywidualne i zespołowe (I, II i III stopnia) rektora AR i UP w Lublinie; dyplomy uznania rektora AR i UP w Lublinie; nagrodę rektora UP w Lublinie za wyróżniające się osiągnięcia w pracy naukowej, które miały znaczący wpływ na wyniki oceny parametrycznej wydziału za lata 2013–2016; list gratulacyjny prezesa PTZ za promotorstwo pracy magisterskiej; wyróżnienie za projekt podczas XI Lubelskiego Festiwalu Nauki; dyplom dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki za aktywny udział w realizacji projektu popularnonaukowego w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. KPRP