Nominacja profesorska dla prof. dr hab. inż. Magdaleny Krauze

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 2 lutego 2024 r., prof. dr hab. inż. Magdalena Krauze (Kierownik Pracowni Biochemii Analitycznej Katedry Biochemii i Toksykologii na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki), otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

prof. dr hab. inż. Magdalena Krauze - długie ciemne włosy, ciemnoszary żakiet, biała bluzka
Prof. dr hab. Magdalena Krauze jest absolwentką IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie. Studia wyższe ukończyła w 2000 r. na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Działalność naukową rozpoczęła w 2000 r. jako doktorantka studiów doktoranckich w Katedrze Biochemii i Toksykologii. W roku 2005 uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność: żywienie drobiu.

30 maja 2014 r. Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nadała dr inż. Magdalenie Krauze stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika, specjalność: biochemia żywienia i toksykologia. W 2019 r. profesor Magdalena Krauze została zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Biochemii i Toksykologii na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2017 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Biochemii Analitycznej. W latach 2010-2022 r. pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska.

Od początku kariery naukowej główne zainteresowania badawcze Pani profesor obejmują modulowanie oraz kontrolę przebiegu przemian biochemicznych u zwierząt, jakie zachodzą pod wpływem stosowania dodatków do wody lub paszy. W ostatnim czasie badania zostały ukierunkowane na kontrolę procesów fizjologicznych, zwłaszcza neurometabolizmu w kontekście wpływu suplementacji diety różnymi formami specjacyjnymi metali, fitobiotykami, probiotykami, produktami fermentowanymi czy aminokwasami. Istotny aspekt stanowią również badania dotyczące potencjalnej toksyczności ksenobiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a także przydatności oznaczania enzymów w diagnozowaniu zaburzeń metabolizmu u zwierząt.

Prof. dr hab. Magdalena Krauze swoje prace badawcze realizuje w ramach różnych zespołów, złożonych przede wszystkim z pracowników Katedry Biochemii i Toksykologii, ale także współpracuje ze znaczącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym m.in. Katedrą Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Katedrą Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie oraz z innymi jednostkami na macierzystym Uniwersytecie. Istotną część badań stanowią również te, które są realizowane w ramach współpracy międzynarodowej z Katedrą Żywienia Zwierząt oraz Instytutem Technologii Hodowli Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach, Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie.

Dzięki szeroko zakrojonej współpracy Pani Profesor uczestniczy/ła w realizacji 5 projektów badawczych, z czego w 1 była kierownikiem zadania. Współpracuje ze specjalistami z ośrodków krajowych (UWM w Olsztynie, PAN w Olsztynie), zagranicznych (Katedrą Weterynarii i Nauk o Zwierzętach, Wydziału Nauk o Życiu w Kopenhadze; Wydziałem Nauk o Zwierzętach Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu na Litwie) oraz z sektorem gospodarczym, firmą European Protein (Dania, Baekke) oraz FeedStar (Polska, Grodzisk Mazowiecki). Na zamówienie ww. podmiotów gospodarczych przygotowała ekspertyzy naukowe.

Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje łącznie 133 prace, spośród których 70 prac, to oryginale prace twórcze (badawcze i przeglądowe). Dotychczas w czasopismach indeksowanych w bazie JCR ukazało się 39 publikacji, w wielu z nich jest pierwszym autorem lub korespondującym. Indeks Hirscha w bazie Scopus = 10, a w bazie Web of Sciences = 9, a łączny IF = 58,164. Całkowita liczba punktów za publikacje w czasopismach znajdujących się na listach MNiSzW=2482 pkt., a liczba cytowań publikacji–334 (305 bez autocytowań). Profesor wypromowała 1 doktora i jest promotorem w 1 otwartym przewodzie doktorskim. Prof. dr hab. Magdalena Krauze jest laureatką nagrody zespołowej Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcie naukowe „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych”, które otrzymała w 2022 r.; 3 nagród indywidualnych III stopnia i 1 dyplomu uznania od JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za osiągnięcia naukowe; dodatku projakościowego od JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w uznaniu za wyróżniające się osiągnięcia pracy naukowej, w ramach dyscypliny Zootechnika i rybactwo oraz nagrody od Prezesa Fundacji Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę doktorską z zakresu zastosowania fizyki i chemii w technice, rolnictwie i medycynie.

Działalność organizacyjna prof. Krauze związana jest z pracami na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jak również innych instytucji. Pani profesor wielokrotnie otrzymywała podziękowania od społeczności szkolnej za przygotowanie i realizację warsztatów naukowych dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych; dyplomy od Dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki za czynne uczestniczenie w realizacji projektów popularno-naukowych dla młodzieży; od Prorektora ds. Rozwoju Uczelni za zaangażowanie, profesjonalizm i trud pracy związany z kierowaniem, przygotowaniem oraz przedstawieniem projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. W ramach opieki nad studentami otrzymała również dyplom od Komitetu Organizacyjnego Lubelskiego Festiwalu Nauki za najlepszy studencki projekt festiwalowy i liczne dyplomy uznania za prezentacje wyników badań przez objętych opieką studentów w ramach konferencji naukowych, także o zasięgu międzynarodowym.

Pani Profesor prowadzi zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia na 4 wydziałach i 12 kierunkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Realizowała również zajęcia dla studentów studiów podyplomowych (Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska oraz Genetyka sądowa). Wielokrotnie uczestniczyła również w promowaniu uczelni, prowadząc zajęcia ze studentami w języku angielskim w ramach programu Erasmus + STA, jak również szkoląc się (Erasmus+ STT) na uczelniach zagranicznych. Zdobywała również praktykę związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową w ośrodkach naukowych w kraju, jak i w placówkach zagranicznego sektora gospodarczego. Jest członkiem komitetów naukowych i ekspertem kilku konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym i członkiem komisji oceniających podczas Międzynarodowych Sympozjów Studenckich Kół Naukowych i Konferencji dla doktorantów. Zrealizowała 16 projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Była recenzentem w 2 przewodach doktorskich i 1 habilitacyjnym. Była członkiem w 14 komisjach doktorskich w postępowaniu o nadanie stopnia doktora; sprawowała również opiekę naukową nad stażystami z innych ośrodków badawczych. Pani Profesor jest także silnie zaangażowana w pracę Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie; jest członkiem m.in. Komisji Ewaluacyjnej do przeprowadzenia oceny śródokresowej realizacji Indywidualnych Planów Badawczych IPB oraz Komisji Oceniającej IPB. Aktywnie uczestniczy również w radach recenzentów czasopism o zasięgu międzynarodowym.

zdjęcie: prof. Magdalena Krauze