Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 23 stycznia 2023 r., prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier (Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka; Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii), otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier jest absolwentem kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (1998 r., obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa, na Wydziale Rolniczym (obecnie Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii). W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora i w tym samym roku został mianowany na stanowisko adiunkta. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Podstawą nadania tego stopnia było osiągnięcie naukowe przedstawione w monotematycznym cyklu publikacji pt”Badania nad możliwością zwiększenia stężenia kwasów fenolowych – inhibitorów acetylocholinesterazy i inhibitorów butyrylocholinesterazy – w brzeczce piwnej”. W 2018 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP.

Badania naukowe prowadzone przez prof. dr hab. inż. Dominika Szwajgiera od momentu zatrudnienia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie obejmowały zagadnienia z zakresu piwowarstwa i analizy żywności tj. optymalizacja procesów produkcji słodów i piw w celu wzbogacenia piwa w związki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym; charakterystyka surowców jako źródeł związków wykorzystywanych w profilaktyce chorób demencyjnych, w szczególności choroby Alzheimera. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego prowadził badania naukowe o następującej tematyce: izolowanie i charakterystyka inhibitorów cholinoesteraz (acetylo- i butyrylocholinoesterazy) w profilaktyce oraz leczeniu choroby Alzheimera; nowe preparaty bioaktywne oraz środki spożywcze o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym, wykorzystywane w profilaktyce przeciwnowotworowej. Obecnie zainteresowania naukowe prof. dr hab. Dominika Szwajgiera dotyczą problematyki z zakresu technologii żywności i biotechnologii, w obszarze zapobiegania neurodegeneracji centralnego układu nerwowego.

Prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier rozwijał swoją karierę naukową w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą – odbył długo- i krótkoterminowe staże naukowe i wizyty studyjne (Republika Federalna Niemiec, Włochy, Austria, Chorwacja, Francja); Jest autorem lub współautorem 132 publikacji naukowych, w tym 82 publikacji naukowych z przypisanym współczynnikiem wpływu (sumaryczny IF 246,92; indeks Hirscha 18), trzech patentów i dwóch zgłoszeń patentowych. Brał udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR lub jednostki Unii Europejskiej. Pełnił funkcję kierownika projektu (dwukrotnie), głównego wykonawcy lub wykonawcy.

Za działalność naukową prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier był wielokrotnie nagradzany (siedmiokrotnie nagrodą, dwukrotnie dodatkiem specjalnym i dwukrotnie dyplomem uznania). Prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier został dwukrotnie (w 2021 i 2022 r.) ujęty w rankingu stworzonym przez Stanford University (USA), obejmującym 2% najaktywniejszych naukowców świata (The World’s Top 2% Scientists). W uznaniu zasług za stworzenie preparatu polifenolowego do zastosowania w prewencji choroby Alzheimera, Otrzymał Złoty medal na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji (Intarg, 2021 r.) oraz Nagrodę specjalną przyznaną przez World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) (2021 r.)

Prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier jest promotorem jednego zakończonego przewodu doktorskiego i promotorem pomocniczym jednego zakończonego przewodu doktorskiego. Był trzykrotnie recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora. Uczestniczył w pięciu postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego – w tym trzykrotnie jako recenzent. Był promotorem 63 prac dyplomowych na rodzimej Uczelni.

Działalność organizacyjna prof. dr hab. inż. Dominika Szwajgiera związana jest z pracami na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 01.08.2019 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. Był członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji, jak również współorganizatorem kilkunastu wydarzeń o charakterze popularno-naukowym. W latach 2017-2020 był członkiem Uczelnianej Senackiej Komisji Budżetowej UP w Lublinie. Od 2006 r. (dwie kadencje) i ponownie od 2021 r. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W 2018 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnia Służbę.

Gratulujemy serdecznie!

fot. Maciej Niedziółka / DRiP