Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Haliny Lipińskiej

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 11 grudnia 2023 r., prof. dr hab. Halina Lipińska (Kierownik Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Agrobioinżynierii), otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

prof. LipińskaProf. dr hab. Halina Lipińska (ur. w 1962 r. w Chełmie) dyplom mgr inż. rolnictwa (1987 r.) uzyskała na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1990 r. podjęła pracę w Katedrze Łąkarstwa, gdzie po ukończeniu studiów doktoranckich (1999 r.) i uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych, została zatrudniona na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność łąkarstwo i kształtowanie krajobrazu uzyskała w roku 2011. 1 października 2019 roku otrzymała tytuł profesora uczelni.

Od 1 .09.2017 r. jest kierownikiem Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu oraz Zakładu Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej. W roku 2006 ukończyła studia podyplomowe „Tereny Zieleni”, organizowane przez Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, zaś w kolejnych latach odbyła łącznie 5 staży krajowych i zagranicznych.

Dotychczasowy autorski lub współautorski dorobek naukowy Haliny Lipińskiej obejmuje łącznie 254 pozycje, w tym 197 stanowią oryginalne prace twórcze badawcze i przeglądowe, 57 to materiały konferencyjne, artykuły popularnonaukowe i inne opracowania. Była kierownikiem projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu”, kierownikiem zadania w projekcie „Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu wspomagania decyzji i zarządzania” oraz wykonawcą w czterech projektach krajowych. Kierowała również dwoma projektami z MEiN w ramach programu „Doskonała nauka”.

Działalność naukowa prof. Lipińskiej obejmuje kilka kierunków badawczych, a głównym z nich są „Ekosystemy trawiaste w produkcji paszy, ochronie krajobrazu, gleb, wód i klimatu oraz innych usług ekosystemowych”. Podkreślenia wymagają tu unikalne badania nad oddziaływaniami allelopatycznymi gatunków i odmian traw pastewnych oraz gazonowych, w skutecznym zarządzaniu produkcją pasz UZ, zarówno dla zachowania wartościowej pokarmowej, wysokich walorów krajobrazowych, bioróżnorodności ekosystemów i ich funkcji ochronnych. Jej prace podejmują także ważny problem badawczy w postaci odpowiedniego doboru gatunków i odmian do mieszanek, który gwarantuje nie tylko ich stabilność, ale i wysokie plony dobrej jakości paszy, wpływa korzystnie na bilans wodny oraz przyczynia się znacząco do zmniejszenia stężenia biogenów w środowisku i ich przenikania w głąb profilu glebowego. Innym z najważniejszych kierunków badawczych, potwierdzonych licznymi publikacjami, były zagadnienia związane z ograniczaniem strat azotu oraz z sekwestracją dwutlenku węgla przez ekosystemy trawiaste. Badania te wpisują się jednoznacznie w problematykę zrównoważonego rozwoju i wyzwań stawianych rolnictwu w aspekcie ochrony środowiska.

Swoiste uzupełnienie głównych nurtów badawczych w dorobku prof. Haliny Lipińskiej stanowią zagadnienia dotyczące środowiska zamieszkania człowieka na obszarach wiejskich, suburbialnych oraz miejskich. Problematyka ta jest szczególnie istotna z uwagi na postępującą degradację krajobrazu przyrodniczego i troskę o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. W jej obrębie znalazły się badania dotyczące różnych funkcji i usług ekosystemowych zbiorowisk trawiastych, zagadnienia wpisujące się w kształtowanie i ochronę krajobrazu oraz badania z zakresu kształtowania niektórych wskaźników roślinnych i glebowych w zróżnicowanych warunkach produkcyjnych i środowiskowych.

Prof. Lipińska naukowo i dydaktycznie współpracuje z Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach na Ukrainie, Zachodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym, CCS Haryana Agricultural University, Institute for Atmospheric Sciences-Weather and Climate, University of Iceland oraz Politechniką w Kownie (Litwa), a efektem tej współpracy są wspólnie realizowane badania, liczne publikacje, staże naukowe, wizyty studyjne oraz zajęcia dydaktyczne.

Uczestniczyła w 96 konferencjach, w tym w 29 międzynarodowych, prezentując referaty, komunikaty naukowe i postery. Dwukrotnie (w latach 2019 i 2022) była odpowiedzialna za organizację i przebieg Międzynarodowych Konferencji Naukowych “Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”. Wchodziła w skład komitetu organizacyjnego europejskiego kongresu łąkarskiego EGF, który odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (czerwiec 2012), zaś w roku 2020 roku w skład komitetu Naukowego XXI Międzynarodowego Forum Naukowo-Praktycznego, organizowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Dublanach. Wielokrotnie pełniła funkcję moderatora bądź przewodniczyła sekcjom konferencji i sympozjów, także komisji oceniającej prace naukowe prezentowane na Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych “Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”. Jest członkiem Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo (od 2019) oraz Senatu UP w Lublinie (od 2020). Jest członkiem PTŁ (przewodniczącą oddziału lubelskiego), LTN i PTNA.

Profesor Halina Lipińska była promotorką w czterech przewodach doktorskich, recenzentką trzech rozpraw doktorskich, jednej rozprawy habilitacyjnej oraz członkiem i sekretarzem komisji habilitacyjnych oraz doktorskich. Często jest powoływana na recenzenta prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych (z IF) oraz krajowych. Jest promotorem 345, a recenzentem 290 prac dyplomowych.

W procesie dydaktycznym, pełniła w przeszłości funkcję opiekuna lat i praktyk dyplomowych, sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej, członka Komisji ds. Samooceny kierunku (architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, agrobiznes, inżynieria środowiska, rolnictwo i ekonomia) oraz koordynatora prac nad wnioskiem o kierunek zamawiany „Inżynieria środowiska”. Była przewodniczącą Rady Programowej na kierunku gospodarka przestrzenna oraz współautorem programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz na studiach podyplomowych „Planowanie przestrzenne”, gdzie pełniła funkcję Kierownika. Od 2016 r. sprawuje funkcję prodziekana Wydziału Agrobioinżynierii. Bierze udział w pracach Komisji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Była opiekunem Uczelnianej Organizacji ZMW, a przez 28 lat sprawowała pieczę nad organizacją Balu Charytatywnego Pracowników i Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Była odpowiedzialna za przygotowanie wniosków, organizację i koordynację zajęć dydaktycznych oraz sprawowanie opieki nad  zapraszanymi do Uniwersytetu profesorami wizytującymi, zarówno w STA, jak i staży naukowych (zagranicznych oraz krajowych). Prowadzi ożywioną współpracę z otoczeniem gospodarczym Uniwersytetu: ARiMR w Lublinie, gminy: Biłgoraj, Sosnowica, Urszulin, gospodarstwa rolne specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i produkcji mleka w województwach podlaskim i lubelskim, Gospodarstwo Rolne ROLTRAW Marek Tatarczak, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, INSCh w Puławach, IOR-PIB, ITP w Falentach, IUNG-PIB w Puławach, INTERMAG, KWK w Bogdance, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, LODR w Końskowoli, MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie, Ogiński Group, OSChR w Lublinie, Globator Milnerals Sp z O.O. PODR w Szepietowie, Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Zygmunt Babiński, Urząd Miasta Lublin, Lokalne Grupy Działania.

Za działalność naukową i dydaktyczną była wielokrotnie nagradzana Nagrodą Rektora, wyróżniona także przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Agrobioinżynierii „Złotym kłosem” w kategorii najlepszy prowadzący oraz za najlepszy kontakt ze studentami. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Medalem KEN, Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego.

fot.: Maciej Niedziółka/ DRiP