Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło rozpoczęcie naboru w kolejnych edycjach sztandarowych konkursów OPUS 24, SONATA 18 oraz PRELUDIUM BIS 4.

Konkurs OPUS 24  jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). Kosztorys wniosku nie ma ograniczeń w postaci maksymalnej możliwej do wnioskowania kwoty. Realizację projektu można zaplanować na 12, 24, 36 lub 48 m-cy.

Konkurs SONATA 18 skierowany jest do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Realizację projektu można zaplanować na 12, 24, 36 lub 48 m-cy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 skierowany jest do osób, które spełniają wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będą promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 4 może obejmować środki na badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub we wniosku OPUS LAP lub we wniosku PRELUDIUM BIS lub we wniosku SONATA.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w konkursach Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Działu Nauki mgr inż. Katarzyną Dziki-Michalską
Tel. 081 445 69 70, e-mail: