Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do 15 marca 2021 r.

Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Zgodnie z regulaminem konkursu o przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół.

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);
2) posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
3) posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej. W ofercie złożonej na obowiązującym formularzu uczelnia wskazuje wybitnie uzdolnionego studenta lub zespół studentów oraz opiekuna merytorycznego projektu.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 11 miesięcy oraz wykraczać poza 31 stycznia 2022 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

1. 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
2. 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem:
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Jezierska
Centrum Nauki
tel. 081 445 66 78
e-mail: